Java

Java

Jak utworzyć niestandardowy pakiet zasobów (resource bundle) dla konkretnego ustawienia regionalnego w Javie?

Tworzenie niestandardowego pakietu zasobów w Javie jest kluczowe dla aplikacji wielojęzycznych, które potrzebują dostosowywać treści do różnych ustawień regionalnych. W tym artykule przedstawię kompletny przewodnik na temat tworzenia i używania pakietu zasobów w konkretnym Locale. Przykład praktyczny Rozpoczniemy od przygotowania dwóch klas: jednej dla pakietu zasobów i drugiej z metodą main, która użyje tego pakietu. […]

Java

Jakie są zastosowania klasy Runtime w Java?

Klasa Runtime w języku Java pełni kluczową rolę w zarządzaniu środowiskiem wykonawczym aplikacji. Umożliwia interakcję z otoczeniem, w którym działa program, oferując metody do zarządzania pamięcią, procesami zewnętrznymi oraz zasobami systemowymi. W tej lekcji przeanalizujemy, jak można wykorzystać Runtime do wykonania zewnętrznych poleceń systemowych. Przykład użycia klasy Runtime Poniżej znajduje się kompletny przykład, ilustrujący użycie

Java

Czym są klasy Wrapper w Javie?

Klasy Wrapper w Javie są kluczowym elementem, który pozwala na przechowywanie typów prostych (prymitywnych) jako obiekty. Java używa typów prostych, takich jak int, double, char, które nie są obiektami; mają one bezpośrednie wartości i nie posiadają metod. Klasy Wrapper, takie jak Integer, Double, Character, zapewniają sposób na traktowanie prostych typów danych jak obiektów, co jest

Java

Co oznacza współbieżność w kontekście programowania w Java?

Współbieżność w programowaniu to zdolność programu do wykonywania wielu części kodu jednocześnie, co pozwala na lepsze zarządzanie zasobami i szybsze przetwarzanie. W Javie współbieżność jest realizowana głównie za pomocą wątków, które są lekkimi procesami wykonującymi się równolegle w ramach większego programu. Przykład kodu z komentarzami Poniżej znajduje się przykład, w którym tworzone są dwa wątki

JavaScript Java

Różnice między Java a JavaScript

Java i JavaScript to dwa różne języki programowania, które pomimo podobieństwa w nazwie, różnią się od siebie pod wieloma względami. Java to język programowania wykorzystywany głównie do budowy aplikacji serwerowych, aplikacji mobilnych (Android) oraz aplikacji desktopowych. Z kolei JavaScript jest językiem skryptowym, który początkowo został stworzony do użycia w przeglądarkach internetowych, aby dodać interaktywność do

Java

Wzorzec projektowy Strategy w Java

Wzorzec projektowy Strategy jest jednym z behawioralnych wzorców projektowych, który umożliwia definiowanie rodziny algorytmów, umieszczenie ich w oddzielnych klasach, i sprawia, że są one wymienne. Wzorzec ten pozwala zmieniać algorytm wykonywania zadania w trakcie działania aplikacji bez zmiany klasy, która tego zadania używa. Jest to szczególnie użyteczne, gdy mamy wiele podobnych klas, które różnią się

Java

Wzorzec projektowy Abstract Factory w Java

Wzorzec projektowy Abstract Factory jest jednym z kreacyjnych wzorców projektowych, który umożliwia tworzenie rodzin obiektów bez konieczności określania ich konkretnych klas. Wzorzec ten jest szczególnie użyteczny w przypadku, gdy system ma być niezależny od sposobu tworzenia, komponowania i reprezentacji obiektów. W tej lekcji stworzymy przykład wykorzystania wzorca Abstract Factory do tworzenia interfejsu użytkownika (UI), który

Java

Wzorzec projektowy Builder w Java

Wzorzec projektowy Builder służy do rozdzielenia konstrukcji złożonego obiektu od jego reprezentacji. Pozwala to na produkcję różnych typów obiektów, używając tego samego procesu konstrukcji. Jest szczególnie użyteczny, gdy obiekt musi być utworzony z wieloma opcjonalnymi elementami lub kiedy proces tworzenia obiektu jest bardzo złożony. Wzorzec Builder oddziela konstrukcję obiektu od jego klasy i pozwala na

Java

Wzorzec projektowy Observer w Java

Wzorzec projektowy Observer umożliwia obiektom subskrybowanie i reagowanie na zdarzenia występujące w innym obiekcie. Jest szeroko stosowany w programowaniu do implementacji mechanizmu słuchaczy i zdarzeń, co ułatwia tworzenie luźno powiązanych systemów. W Javie wzorzec ten jest często wykorzystywany do tworzenia aplikacji z interfejsem graficznym, ale jego zastosowanie jest znacznie szersze.

Java

Wzorzec projektowy Mediator w Java

Wzorzec projektowy Mediator jest używany do zmniejszenia skomplikowanej komunikacji i zależności między obiektami w systemie. Pozwala on na centralne zarządzanie interakcjami między obiektami, co ułatwia ich niezależność i ponowne wykorzystanie. W Javie, wzorzec ten można zaimplementować poprzez stworzenie mediatora, który koordynuje komunikację między różnymi klasami. Przykład użycia wzorca Mediator W tym przykładzie zaimplementujemy prosty system

Java

Wzorzec projektowy Fabryka w Java

Wzorzec projektowy Fabryka (Factory Pattern) jest jednym z najczęściej używanych wzorców kreacyjnych w programowaniu obiektowym. Umożliwia tworzenie obiektu bez eksponowania logiki tworzenia do klienta i odwołuje się do nowo utworzonego obiektu za pomocą wspólnego interfejsu. Wzorzec ten jest szczególnie użyteczny, gdy system powinien być niezależny od sposobu, w jaki jego obiekty są tworzone, skomponowane i

Java

String Pool w Java

String Pool w Java jest mechanizmem pozwalającym na oszczędność pamięci poprzez przechowywanie unikalnych instancji łańcuchów znaków. Gdy tworzymy string w Java używając operatora literału (np. String s = "hello";), JVM sprawdza, czy ten sam tekst już istnieje w puli. Jeśli tak, nowa zmienna odnosi się do tej samej instancji. W przeciwnym razie, tworzy nową instancję

Java

FlatMap w Java

Metoda flatMap w Java jest używana do transformacji strumieni obiektów (Streams) w sposób, który “spłaszcza” struktury danych, takie jak strumienie strumieni (Stream<Stream<T>>) do pojedynczego strumienia (Stream<T>). Jest to szczególnie przydatne w operacjach, gdzie każdy element kolekcji może zostać przekształcony w zero lub więcej elementów w wynikowym strumieniu.

Java

Różnice między LinkedList a ArrayList w Java

W języku Java, LinkedList i ArrayList są dwoma implementacjami interfejsu List, które służą do przechowywania zbiorów elementów. Pomimo że obie klasy realizują ten sam interfejs, istnieją między nimi znaczące różnice, zarówno pod względem implementacji, jak i wydajności w różnych scenariuszach.

Java

Różnice między interfejsem a klasą abstrakcyjną w Java

W programowaniu obiektowym, zarówno interfejsy jak i klasy abstrakcyjne umożliwiają abstrakcję i polimorfizm, jednak różnią się pod względem zastosowania i możliwości. Interfejsy definiują zestaw metod bez ich implementacji, wymuszając na klasach je implementujących określone zachowania. Klasy abstrakcyjne mogą zawierać zarówno metody abstrakcyjne (bez implementacji) jak i metody z implementacją. Zrozumienie różnic między tymi dwoma pojęciami

Scroll to Top