luty 2024

Python

Co robi słowo kluczowe “self” w Pythonie?

W języku programowania Python, słowo kluczowe self odgrywa kluczową rolę w definicji i działaniu metod wewnątrz klas. Jest to konwencja, która umożliwia dostęp do instancji obiektu w trakcie wywoływania jego metod. Ale co dokładnie robi self i dlaczego jest tak ważny w programowaniu obiektowym w Pythonie? W tym artykule wyjaśnimy jego zastosowanie, działanie i znaczenie.

JavaScript

Jak naprawdę działa dziedziczenie w JavaScript?

Dziedziczenie w JavaScript jest mechanizmem, dzięki któremu obiekty mogą dziedziczyć właściwości i metody od innych obiektów. Jest to kluczowy aspekt prototypowego modelu dziedziczenia w JavaScript, który różni się od klasycznego modelu dziedziczenia stosowanego w wielu innych językach programowania. W JavaScript, dziedziczenie jest realizowane za pomocą łańcuchów prototypów.

JavaScript

Jak prawidłowo korzystać z reduce() w JavaScript

Metoda reduce jest potężnym narzędziem w JavaScript, umożliwiającym przetwarzanie wszystkich elementów tablicy w celu wygenerowania pojedynczej wartości. Jest często używana do agregacji danych, na przykład do sumowania wartości lub łączenia elementów w jedną strukturę danych. Zrozumienie, jak korzystać z reduce, znacznie zwiększa możliwości manipulacji danymi w JavaScript.

Python

Jak zaimplementować klasę abstrakcyjną w Pythonie?

Programowanie obiektowe (OOP) jest kluczowym elementem Pythona, umożliwiającym organizację kodu w sposób bardziej modularny i intuicyjny. Jednym z zaawansowanych aspektów OOP jest stosowanie klas abstrakcyjnych, które służą jako szablony dla innych klas. W tym artykule omówimy, jak zaimplementować klasę abstrakcyjną w Pythonie, co to jest klasa abstrakcyjna i w jaki sposób może być używana.

JavaScript

Zdarzenia ładowania i zamykania strony w DOM w JavaScript

W świecie web developmentu, zrozumienie zdarzeń związanych z ładowaniem i zamykaniem strony jest kluczowe dla tworzenia interaktywnych i responsywnych aplikacji internetowych. JavaScript oferuje różne zdarzenia, które pozwalają reagować na etapy ładowania strony oraz jej zamykanie. Te zdarzenia mogą być wykorzystane do inicjalizacji skryptów, prezentacji animacji ładowania, zapisywania danych przed zamknięciem strony i wielu innych zadań.

Python

Co to są dekoratory w Pythonie?

Dekoratory w Pythonie to potężne i przydatne narzędzie, które pozwala modyfikować działanie funkcji lub metod bez zmieniania ich kodu źródłowego. W istocie, dekoratory to funkcje, które przyjmują inną funkcję jako argument i zwracają nową funkcję, dodając do niej pewne funkcjonalności. Dzięki temu mechanizmowi programiści mogą łatwo rozszerzać i modyfikować zachowanie funkcji w sposób czysty i

JavaScript

Jak korzystać z deskryptorów w JavaScript

Deskryptory właściwości w JavaScript umożliwiają szczegółową kontrolę nad zachowaniem właściwości obiektu. Dzięki nim możemy dokładnie określić, czy właściwość jest zapisywalna, konfigurowalna, wyliczalna, a także definiować getter i setter dla niej. W tej lekcji omówimy, jak można korzystać z deskryptorów właściwości, by lepiej zarządzać obiektami w JavaScript.

JavaScript

Czym są literały szablonu w JavaScript?

Literały szablonu (Template Literals) w JavaScript to sposób na włączenie wyrażeń do ciągów znaków. Pozwalają one na łatwe tworzenie złożonych ciągów znaków, umożliwiają użycie interpolacji wyrażeń, co oznacza, że można wstawiać zmienne lub wyrażenia bezpośrednio w ciąg znaków. Literały szablonu są otoczone znakami grawisu (` `), a nie pojedynczymi (‘ ‘) lub podwójnymi (” “)

JavaScript

Jak poprawnie sortować tablicę obiektów ze względu na wartość w obiekcie w JavaScript

Sortowanie tablicy obiektów w JavaScript jest powszechnym zadaniem podczas pracy z danymi. Często trzeba uporządkować dane na podstawie określonego atrybutu obiektu, na przykład według nazwy, ceny, daty czy innego kryterium. JavaScript oferuje elastyczne podejście do sortowania za pomocą metody sort(), która może być dostosowana do różnych potrzeb poprzez przekazanie własnej funkcji porównującej.

JavaScript

Jaki jest poprawny sposób uzyskania celu (target) zdarzenia w JavaScript?

W programowaniu frontendowym, obsługa zdarzeń jest kluczowym elementem interakcji użytkownika z aplikacją webową. JavaScript oferuje rozbudowane możliwości w zakresie nasłuchiwania i reagowania na zdarzenia. Jednym z podstawowych aspektów obsługi zdarzeń jest uzyskanie dostępu do elementu, który było źródłem zdarzenia, czyli tzw. target zdarzenia. W tej lekcji przyjrzymy się, jak w prawidłowy sposób uzyskać cel zdarzenia

JavaScript

Czym jest memoizacja w JavaScript?

Memoizacja to technika optymalizacji wydajności polegająca na zapamiętywaniu wyników wywołań funkcji, aby przy kolejnych wywołaniach z tymi samymi argumentami aby nie trzeba było wykonywać ponownie obliczeń, a zamiast tego zwracać wynik z pamięci (cache). Jest to szczególnie użyteczne w przypadku kosztownych obliczeniowo operacji oraz funkcji rekurencyjnych, takich jak obliczanie ciągów Fibonacciego.

JavaScript

Jak możemy korzystać z klas w ES6?

Wprowadzenie ES6 (ECMAScript 2015) do języka JavaScript przyniosło wiele usprawnień, w tym lepsze wsparcie dla programowania obiektowego za pomocą klas. Klasy w ES6 pozwalają na bardziej zorganizowane i czytelne tworzenie obiektów i zarządzanie dziedziczeniem. Słowa kluczowe extends i super umożliwiają łatwe rozszerzanie klas i odwoływanie się do funkcjonalności klasy bazowej. W tej lekcji zobaczymy, jak

JavaScript

Jak skorzystać z zdarzeń związanych z obrazkami w JavaScript?

W programowaniu webowym często zachodzi potrzeba reagowania na różne zdarzenia związane z obrazkami, takie jak ich załadowanie, błędy podczas ładowania czy interakcje użytkownika. JavaScript oferuje bogaty zestaw narzędzi do obsługi tych zdarzeń, co pozwala twórcy na dynamiczną interakcję z użytkownikiem. W tej lekcji omówimy, jak można skorzystać z zdarzeń związanych z obrazkami, wykorzystując JavaScript.

JavaScript

Czym jest łańcuch prototypów w JavaScript?

Łańcuch prototypów w JavaScript jest to mechanizm, który pozwala obiektom dziedziczyć właściwości i metody od innych obiektów. Jest to kluczowa część modelu obiektowego w JavaScript i pozwala na tworzenie bardziej skomplikowanych struktur danych oraz zachowań w sposób efektywny i zorganizowany.

JavaScript

Czym jest IndexedDB w JavaScript?

IndexedDB jest niskopoziomowym API do zarządzania bazą danych w przeglądarce, które umożliwia przechowywanie i odczyt dużych ilości danych strukturalnych, w tym plików/blobs. Jest to system bazodanowy typu NoSQL, który umożliwia przechowywanie obiektów indeksowanych po kluczach. IndexedDB jest idealne do tworzenia aplikacji, które działają offline, przechowując dane lokalnie w przeglądarce użytkownika.

Scroll to Top