JavaScript

JavaScript

Jak poprawnie manipulować DOM w JavaScript

Manipulacja DOM (Document Object Model) jest podstawowym elementem tworzenia interaktywnych stron internetowych. Pozwala to na dynamiczną zmianę zawartości, struktury i stylu dokumentu HTML za pomocą JavaScript. W tej lekcji omówimy, jak poprawnie manipulować DOM, korzystając z kilku podstawowych technik.

JavaScript

Jaka jest różnica między __proto__ a prototype?

W JavaScript, mechanizmy dziedziczenia i tworzenia łańcuchów prototypów mogą być źródłem zamieszania, szczególnie gdy przychodzi do rozróżnienia między __proto__ a prototype. Obie te właściwości są związane z prototypami, ale pełnią różne role w kontekście dziedziczenia i instancjonowania obiektów.

JavaScript

Do czego służy exec w JavaScript?

Metoda exec jest częścią obiektu RegExp w JavaScript i służy do wykonania wyszukiwania wzorca w ciągu znaków. Zwraca ona tablicę z informacjami o dopasowaniu lub null, jeśli dopasowanie nie zostało znalezione. Metoda ta jest szczególnie użyteczna, gdy pracujemy z wyrażeniami regularnymi, ponieważ pozwala na szczegółową analizę ciągu pod kątem wystąpienia wzorca oraz uzyskanie dodatkowych informacji,

JavaScript

Jak definiować właściwości do funkcji JavaScript

W JavaScript, funkcje są obiektami pierwszej klasy. Oznacza to, że tak jak inne obiekty, funkcje mogą posiadać właściwości. Ta funkcjonalność otwiera wiele możliwości, w tym definiowanie meta-danych dla funkcji, przechowywanie wyników pomiędzy wywołaniami, czy nawet definiowanie funkcji pomocniczych. W tej lekcji przyjrzymy się, jak można definiować i używać właściwości funkcji w JavaScript.

JavaScript

Czym są etykiety (labels) w JavaScript?

Etykiety (labels) w JavaScript to mechanizm, który pozwala programistom na nadawanie identyfikatorów określonym blokom kodu lub instrukcjom, co umożliwia kontrolowanie przepływu programu, szczególnie w kontekście pętli i instrukcji skoku, takich jak break i continue. Etykiety mogą być użyteczne w złożonych pętlach zagnieżdżonych, umożliwiając precyzyjne wychodzenie z pętli lub kontynuowanie jej wykonania na określonym poziomie zagnieżdżenia.

JavaScript

Jak można znaleźć liczbę parametrów przyjmowanych przez funkcję w JavaScript?

Sposób na znalezienie liczby parametrów oczekiwanych przez funkcję Zrozumienie, jak zbadać i zrozumieć oczekiwane parametry funkcji, jest kluczowym aspektem programowania, szczególnie gdy pracuje się z kodem napisanym przez kogoś innego lub korzysta z zewnętrznych bibliotek. W JavaScript, możliwe jest określenie liczby parametrów, które funkcja oczekuje za pomocą właściwości length funkcji. Ta lekcja przedstawi, jak to

JavaScript

Jak dodać parę klucz-wartość do obiektu w JavaScript?

Dodawanie par klucz-wartość do obiektów w JavaScript jest podstawową operacją, która pozwala na dynamiczne manipulowanie i rozszerzanie obiektów o nowe właściwości. Ta umiejętność jest niezwykle przydatna podczas tworzenia złożonych aplikacji, gdzie często musimy modyfikować dane w odpowiedzi na interakcje użytkownika lub otrzymane odpowiedzi z serwera.

JavaScript

Czym jest Jednowątkowość JavaScriptu

JavaScript jest jednym z najpopularniejszych języków programowania na świecie, szeroko stosowanym w tworzeniu interaktywnych stron internetowych. Jedną z fundamentalnych cech JavaScriptu jest jego jednowątkowość, która ma znaczący wpływ na sposób, w jaki są projektowane i wykonywane aplikacje webowe.

JavaScript

Czym jest obiekt arguments w JavaScript?

Obiekt arguments jest specjalnym obiektem dostępnym wewnątrz funkcji w języku JavaScript. Zawiera on kolekcję wszystkich argumentów przekazanych do funkcji, niezależnie od tego, czy zostały one zdefiniowane w deklaracji funkcji, czy nie. Pozwala to na tworzenie funkcji, które mogą przyjmować dowolną liczbę argumentów i dynamicznie na nie reagować.

JavaScript

Do czego służy symbol w JavaScript?

Symbol w JavaScript jest unikalnym i niezmienialnym typem danych, który można używać jako identyfikator dla właściwości obiektów. Wprowadzony w ECMAScript 2015 (ES6), symbol ma na celu zapewnienie unikalnych nazw właściwości i uniknięcie konfliktów nazw, co jest szczególnie ważne w dużych projektach i bibliotekach, gdzie różne moduły mogą próbować dodać właściwości do obiektów, nie będąc świadomymi

JavaScript

Zasady składni JSON

JSON (JavaScript Object Notation) to lekki format wymiany danych, łatwy do czytania i pisania dla ludzi, oraz łatwy do parsowania i generowania dla maszyn. Jest to format tekstowy, niezależny od języka, oparty na notacji obiektów JavaScript. JSON jest szeroko używany w aplikacjach internetowych do wymiany danych między klientem a serwerem. W tej lekcji przyjrzymy się

JavaScript

Do czego służy obiekt location w JavaScript?

Obiekt location w JavaScript jest używany do pobierania lub modyfikowania informacji o bieżącym URL strony internetowej. Pozwala na dostęp do różnych części adresu URL, takich jak protokół, hostname, port, ścieżka dostępu i ciąg zapytania. Dodatkowo, obiekt location oferuje metody do przekierowywania użytkownika na inną stronę, odświeżania bieżącej strony, oraz więcej. Zrozumienie działania obiektu location jest

JavaScript

Czym jest ECMAScript?

ECMAScript jest standardem skryptowego języka programowania, który stał się fundamentem dla JavaScript. Został opracowany przez organizację Ecma International w celu zapewnienia spójności i interoperacyjności między różnymi implementacjami skryptów na stronach internetowych. ECMAScript definiuje syntaktykę, typy, instrukcje, słowa kluczowe oraz protokoły wbudowane, takie jak manipulowanie obiektami i zarządzanie pamięcią, co umożliwia tworzenie złożonych aplikacji.

JavaScript

Czym jest BOM (Browser Object Model)?

BOM, czyli Model Obiektowy Przeglądarki, to zestaw obiektów dostępnych w przeglądarce internetowej, umożliwiających interakcję z samą przeglądarką, niezależnie od wyświetlanej zawartości. BOM zawiera obiekty takie jak window, navigator, location, history, które umożliwiają zarządzanie oknem przeglądarki, dostęp do informacji o przeglądarce, manipulowanie URL-em oraz historią przeglądanych stron.

JavaScript

Przykładowe podchwytliwe zachowania języka JavaScript

JavaScript jest językiem pełnym niespodzianek, a jego elastyczność, choć potężna, czasami prowadzi do nieoczekiwanych i podchwytliwych zachowań. Te zachowania mogą sprawić, że nawet doświadczeni programiści będą musieli dwa razy spojrzeć na kod, aby zrozumieć, co się dzieje. W tej lekcji przyjrzymy się kilku przykładom, które ilustrują, jak JavaScript może zaskoczyć niejednego programistę.

Scroll to Top