JavaScript

JavaScript

Jak prawidłowo korzystać z obiektu map w JavaScript

Mapa w JavaScript to kolekcja klucz-wartość, gdzie każdy klucz jest unikalny. W przeciwieństwie do obiektów, klucze w mapie mogą być dowolnego typu, a nie tylko łańcuchów lub symboli. Mapy oferują lepszą wydajność dla dużych zbiorów danych i są bardziej elastyczne niż obiekty, jeśli chodzi o manipulację danymi. W tej lekcji przyjrzymy się, jak tworzyć mapy, […]

JavaScript

Jak naprawdę działa dziedziczenie w JavaScript?

Dziedziczenie w JavaScript jest mechanizmem, dzięki któremu obiekty mogą dziedziczyć właściwości i metody od innych obiektów. Jest to kluczowy aspekt prototypowego modelu dziedziczenia w JavaScript, który różni się od klasycznego modelu dziedziczenia stosowanego w wielu innych językach programowania. W JavaScript, dziedziczenie jest realizowane za pomocą łańcuchów prototypów.

JavaScript

Jak prawidłowo korzystać z reduce() w JavaScript

Metoda reduce jest potężnym narzędziem w JavaScript, umożliwiającym przetwarzanie wszystkich elementów tablicy w celu wygenerowania pojedynczej wartości. Jest często używana do agregacji danych, na przykład do sumowania wartości lub łączenia elementów w jedną strukturę danych. Zrozumienie, jak korzystać z reduce, znacznie zwiększa możliwości manipulacji danymi w JavaScript.

JavaScript

Zdarzenia ładowania i zamykania strony w DOM w JavaScript

W świecie web developmentu, zrozumienie zdarzeń związanych z ładowaniem i zamykaniem strony jest kluczowe dla tworzenia interaktywnych i responsywnych aplikacji internetowych. JavaScript oferuje różne zdarzenia, które pozwalają reagować na etapy ładowania strony oraz jej zamykanie. Te zdarzenia mogą być wykorzystane do inicjalizacji skryptów, prezentacji animacji ładowania, zapisywania danych przed zamknięciem strony i wielu innych zadań.

JavaScript

Jak korzystać z deskryptorów w JavaScript

Deskryptory właściwości w JavaScript umożliwiają szczegółową kontrolę nad zachowaniem właściwości obiektu. Dzięki nim możemy dokładnie określić, czy właściwość jest zapisywalna, konfigurowalna, wyliczalna, a także definiować getter i setter dla niej. W tej lekcji omówimy, jak można korzystać z deskryptorów właściwości, by lepiej zarządzać obiektami w JavaScript.

JavaScript

Czym są literały szablonu w JavaScript?

Literały szablonu (Template Literals) w JavaScript to sposób na włączenie wyrażeń do ciągów znaków. Pozwalają one na łatwe tworzenie złożonych ciągów znaków, umożliwiają użycie interpolacji wyrażeń, co oznacza, że można wstawiać zmienne lub wyrażenia bezpośrednio w ciąg znaków. Literały szablonu są otoczone znakami grawisu (` `), a nie pojedynczymi (‘ ‘) lub podwójnymi (” “)

JavaScript

Jak poprawnie sortować tablicę obiektów ze względu na wartość w obiekcie w JavaScript

Sortowanie tablicy obiektów w JavaScript jest powszechnym zadaniem podczas pracy z danymi. Często trzeba uporządkować dane na podstawie określonego atrybutu obiektu, na przykład według nazwy, ceny, daty czy innego kryterium. JavaScript oferuje elastyczne podejście do sortowania za pomocą metody sort(), która może być dostosowana do różnych potrzeb poprzez przekazanie własnej funkcji porównującej.

JavaScript

Jaki jest poprawny sposób uzyskania celu (target) zdarzenia w JavaScript?

W programowaniu frontendowym, obsługa zdarzeń jest kluczowym elementem interakcji użytkownika z aplikacją webową. JavaScript oferuje rozbudowane możliwości w zakresie nasłuchiwania i reagowania na zdarzenia. Jednym z podstawowych aspektów obsługi zdarzeń jest uzyskanie dostępu do elementu, który było źródłem zdarzenia, czyli tzw. target zdarzenia. W tej lekcji przyjrzymy się, jak w prawidłowy sposób uzyskać cel zdarzenia

JavaScript

Czym jest memoizacja w JavaScript?

Memoizacja to technika optymalizacji wydajności polegająca na zapamiętywaniu wyników wywołań funkcji, aby przy kolejnych wywołaniach z tymi samymi argumentami aby nie trzeba było wykonywać ponownie obliczeń, a zamiast tego zwracać wynik z pamięci (cache). Jest to szczególnie użyteczne w przypadku kosztownych obliczeniowo operacji oraz funkcji rekurencyjnych, takich jak obliczanie ciągów Fibonacciego.

JavaScript

Jak możemy korzystać z klas w ES6?

Wprowadzenie ES6 (ECMAScript 2015) do języka JavaScript przyniosło wiele usprawnień, w tym lepsze wsparcie dla programowania obiektowego za pomocą klas. Klasy w ES6 pozwalają na bardziej zorganizowane i czytelne tworzenie obiektów i zarządzanie dziedziczeniem. Słowa kluczowe extends i super umożliwiają łatwe rozszerzanie klas i odwoływanie się do funkcjonalności klasy bazowej. W tej lekcji zobaczymy, jak

JavaScript

Jak skorzystać z zdarzeń związanych z obrazkami w JavaScript?

W programowaniu webowym często zachodzi potrzeba reagowania na różne zdarzenia związane z obrazkami, takie jak ich załadowanie, błędy podczas ładowania czy interakcje użytkownika. JavaScript oferuje bogaty zestaw narzędzi do obsługi tych zdarzeń, co pozwala twórcy na dynamiczną interakcję z użytkownikiem. W tej lekcji omówimy, jak można skorzystać z zdarzeń związanych z obrazkami, wykorzystując JavaScript.

JavaScript

Czym jest łańcuch prototypów w JavaScript?

Łańcuch prototypów w JavaScript jest to mechanizm, który pozwala obiektom dziedziczyć właściwości i metody od innych obiektów. Jest to kluczowa część modelu obiektowego w JavaScript i pozwala na tworzenie bardziej skomplikowanych struktur danych oraz zachowań w sposób efektywny i zorganizowany.

Scroll to Top