sierpień 2019

JavaScript

Domknięcia (Closures) w JavaScript

Domknięcia , znane jako closures, to jedna z fundamentalnych koncepcji JavaScript, która pozwala na dostęp do zmiennych zewnętrznych z wnętrza funkcji. Mechanizm ten umożliwia tworzenie funkcji wewnątrz innych funkcji i zachowanie dostępu do ich zakresu leksykalnego nawet po zakończeniu wykonania funkcji zewnętrznej.

JavaScript

Nasłuchiwanie zdarzeń w JavaScript

Nasłuchiwanie zdarzeń jest kluczowym aspektem interaktywnych aplikacji webowych. Pozwala ono na reagowanie na działania użytkownika, takie jak kliknięcia myszą, naciśnięcia klawiszy klawiatury czy przewijanie strony. JavaScript oferuje mechanizmy do łatwego nasłuchiwania i obsługi tych zdarzeń w przeglądarce.

JavaScript

Rozszerzanie klas z extends w JavaScript

W JavaScript, dziedziczenie klas umożliwia tworzenie hierarchii obiektów, gdzie klasy potomne mogą dziedziczyć właściwości i metody od klas bazowych. Jest to potężne narzędzie, które umożliwia ponowne wykorzystanie kodu i organizację złożonych struktur klas. W tej lekcji zobaczymy, jak używać dziedziczenia do modelowania ciężarówek jako specjalnego rodzaju pojazdów.

JavaScript

Klasy w JavaScript

Klasy w JavaScript ułatwiają modelowanie obiektów z realnego świata przez zapewnienie zrozumiałej i uporządkowanej składni do tworzenia obiektów i zarządzania dziedziczeniem. Używając klas, możemy łatwo zdefiniować szablony dla nowych obiektów, takich jak komputery. Klasy te mogą również korzystać z dziedziczenia do rozszerzania i modyfikowania zachowań bazowych.

JavaScript

Do czego służy this w JavaScript?

Słowo kluczowe this w JavaScript odnosi się do obiektu, w kontekście którego jest wywoływana funkcja. Jego wartość jest dynamiczna i zmienia się w zależności od kontekstu wywołania funkcji. Zrozumienie działania this jest kluczowe dla efektywnego programowania w JavaScript, szczególnie w kontekście funkcji, metod obiektów oraz w programowaniu opartym na klasach.

JavaScript

Czym są callbacki w JavaScript?

Funkcje zwrotne, znane również jako callbacki, są podstawowym elementem programowania asynchronicznego w JavaScript. Pozwalają one na wykonywanie kodu po zakończeniu pewnej operacji, na przykład po pobraniu danych z serwera lub zakończeniu czytania pliku. Dzięki nim JavaScript, który jest językiem jednowątkowym, może efektywnie obsługiwać operacje, które wymagają oczekiwania, bez blokowania całego systemu.

JavaScript

Czym jest funkcja strzałkowa w JavaScript?

Funkcje strzałkowe, wprowadzone w ES6 (ECMAScript 2015), stanowią zwięzłą składnię do tworzenia funkcji w JavaScript. Są one nie tylko krótsze, ale również zmieniają sposób, w jaki this jest wiązane, co czyni je szczególnie przydatnymi w pewnych sytuacjach.

JavaScript

IIFE – Immediately Invoked Function Expression – funkcja natychmiastowa w JavaScript

IIFE – Immediately Invoked Function Expression jest anonimową funkcją JavaScript wywoływaną natychmiast po jej odczytaniu. Takie funkcje ograniczają zakres użytych zmiennych/funkcji do funkcji natychmiastowej. Chroni to skrypt przed kolizjami nazw. Zobaczmy przykład: // Pierwszy sposób wywołania IIFE (function() { let data = 10; function bar(){} }()); // Drugi sposób (function() { let data = 10;

JavaScript

Przekazywanie danych przez wartość lub referencję w JavaScript

W JavaScript, sposób przekazywania danych – czy to przez wartość, czy przez referencję – zależy od typu danych, z którymi pracujemy. Rozumienie różnicy między tymi dwoma sposobami jest kluczowe dla efektywnego i błędnego zarządzania danymi w aplikacjach. Przekazywanie przez wartość Przekazywanie przez wartość dotyczy typów prostych, takich jak liczby, stringi, wartości logiczne (boolean). Kiedy przekazujemy

JavaScript

Funkcje call oraz apply w JavaScript

JavaScript udostępnia trzy ciekawe funkcje dzięki którym możemy wywołać funkcję w kontekście danego obiektu. Są nimi: call, apply oraz bind. Funkcja call Pozwala na wywołanie funkcji z podanym this oraz argumentami, this określa obiekt jako kontekst, gdzie jest użyty kod. Przykład: let obj = { name: "Ola", print: function(surname) { // this wskazuje na obiekt

JavaScript

Funkcje konstruujące w JavaScript

Funkcje konstruujące są potężnym narzędziem w JavaScript, pozwalającym na tworzenie wielu podobnych obiektów, zwanych instancjami. Są one podstawą programowania obiektowego w JavaScript i umożliwiają efektywne zarządzanie i organizację kodu w większych aplikacjach.

JavaScript

Literały znakowe (Template Literals) w JavaScript

Literały znakowe, znane również jako szablony literałów (Template Literals), to nowa funkcjonalność wprowadzona w ES6 (ECMAScript 2015), która zapewnia bardziej elastyczny sposób na pracy z łańcuchami znaków. Pozwalają one na łączenie wyrażeń wewnątrz ciągów znaków, tworzenie wieloliniowych ciągów znaków, a także na łatwe tworzenie sformatowanych tekstów.

JavaScript

Wyrażenia funkcyjne w JavaScript

Wyrażenia funkcyjne są jednym z dwóch głównych sposobów definiowania funkcji w JavaScript, obok deklaracji funkcji. Są to funkcje anonimowe przypisywane do zmiennych lub używane jako argumenty dla innych funkcji. Wyrażenia funkcyjne pozwalają na tworzenie bardziej dynamicznych i elastycznych struktur kodu.

JavaScript

Czym jest hoisting w JavaScript?

Hoisting  jest zachowaniem w JavaScript, które pozwala na dostęp do zmiennych i funkcji przed ich zadeklarowaniem w kodzie. To unikalna cecha JavaScript, która może wprowadzać w błąd, ale zrozumienie jej działania jest kluczowe dla efektywnego programowania.

Scroll to Top