lipiec 2023

Java

Predykaty w Javie

Predykat w Javie to funkcja interfejsowa zdefiniowana w pakiecie java.util.function. Interfejs Predicate<T> reprezentuje wyrażenie przyjmujące jeden argument typu T i zwracające wartość typu boolean. Jest to często używane w programowaniu funkcyjnym Javy, na przykład przy filtracji danych w kolekcjach.

Java

Synchronizacja w Java – blok synchronizowany a metoda synchronizowana

Synchronizacja w Java jest mechanizmem, który zapobiega jednoczesnemu dostępowi wielu wątków do tego samego zasobu, co jest kluczowe w kontekście programowania wielowątkowego. Java oferuje dwa główne sposoby synchronizacji: przez metody synchronizowane i bloki synchronizowane. Oba te mechanizmy pomagają uniknąć problemów związanych z równoczesnym dostępem, takich jak warunki wyścigu, ale różnią się sposobem użycia i zakresem

Java

Jak działa HashMap w Java?

HashMap w Java to struktura danych, która przechowuje pary klucz-wartość. Umożliwia szybkie wyszukiwanie, wstawianie i usuwanie elementów, wykorzystując funkcję haszującą do obliczania indeksu, pod którym wartość powinna być przechowywana. Dzięki temu mechanizmowi, operacje takie jak pobieranie lub aktualizacja wartości mogą być wykonywane bardzo szybko.

Java

Zakresy zmiennych w języku Java czyli scope

W języku Java, zakres zmiennej określa część programu, w której dana zmienna jest dostępna do użycia. Java definiuje cztery główne zakresy zmiennych: lokalny, instancji (obiektu), klasowy (statyczny) i blokowy. Rozumienie tych zakresów jest kluczowe dla efektywnego i bezbłędnego projektowania aplikacji. W tej lekcji przyjrzymy się każdemu z tych zakresów, używając przykładu, który nie dotyczy typowych

Java

Runnable vs klasa Thread w Javie

W Javie wielowątkowość jest kluczowym mechanizmem pozwalającym na równoczesne wykonywanie wielu zadań w ramach jednego procesu. Java oferuje dwa główne sposoby tworzenia wątków: poprzez implementację interfejsu Runnable oraz przez dziedziczenie z klasy Thread. Wybór między tymi dwoma podejściami zależy od konkretnych wymagań aplikacji i preferowanego stylu programowania.

Java

Cykl życia wątku w Java

W Javie wątki są podstawową jednostką programowania współbieżnego, pozwalając na równoczesne wykonywanie wielu sekcji programu. Rozumienie cyklu życia wątka jest kluczowe do efektywnego zarządzania współbieżnością i unikania problemów takich jak zakleszczenie czy wyścigi. W tej lekcji przyjrzymy się różnym stanom, przez które przechodzi wątek w Javie, oraz jak można zarządzać tymi stanami. Cykl życia wątka

Java

final w Java

Słowo kluczowe final w języku programowania Java pełni kilka ważnych funkcji. Może być używane do oznaczania zmiennych, metod oraz klas, ograniczając ich dalszą modyfikację, nadpisywanie lub dziedziczenie. Użycie final może poprawić bezpieczeństwo i projektowanie oprogramowania poprzez zapewnienie niezmienności, lepszą wydajność i klarowność kodu.

Java

HashTable w Java

HashTable to struktura danych, która przechowuje elementy w formie par klucz-wartość. Umożliwia szybkie wyszukiwanie, wstawianie i usuwanie elementów dzięki wykorzystaniu funkcji hashującej. W Javie, HashTable jest częścią Collections Framework i działa na zasadzie tablicy haszującej.

Java

Adnotacje w Java – co to jest i jakie mają zastosowania?

Adnotacje w Java to specjalny typ deklaracji, który można używać jako formę metadanych w kodzie. Służą do dostarczania dodatkowych informacji dla kompilatora lub narzędzi wykonawczych, a także mogą wpływać na wykonanie programu. Adnotacje nie zmieniają bezpośrednio działania kodu, który opisują, ale mogą być używane do generowania kodu, przetwarzania w czasie kompilacji lub runtime.

Java

Wyjątki OutOfMemoryError i StackOverflowError w Javie

Java jest językiem programowania, który zarządza pamięcią automatycznie za pomocą Garbage Collector. Jednakże, w pewnych sytuacjach, niepoprawne zarządzanie zasobami lub błędy w projektowaniu mogą prowadzić do wyjątków, takich jak OutOfMemoryError i StackOverflowError. Te błędy wskazują, odpowiednio, na brak dostępnej pamięci sterty (heap) i przekroczenie rozmiaru stosu (stack). W tej lekcji pokażemy, jak mogą zostać wygenerowane

Java

Klonowanie w Java

Klonowanie w Java to proces tworzenia dokładnej kopii istniejącego obiektu, włącznie ze stanem wszystkich jego pól. Mechanizm klonowania może być przydatny w wielu sytuacjach, na przykład gdy chcemy mieć dwie niezależne instancje obiektu z takimi samymi wartościami początkowymi. Java oferuje interfejs Cloneable i metodę clone() klasy Object do realizacji klonowania, ale korzystanie z nich wymaga

Java

Serializacja w Javie

Serializacja w Javie to mechanizm przekształcania stanu obiektu na ciąg bajtów, aby można było go zapisać do pliku, przesłać przez sieć lub przechować w bazie danych. Proces ten umożliwia również deserializację, czyli odtworzenie obiektu z zapisanego stanu. Serializacja jest szczególnie użyteczna w aplikacjach wymagających wymiany danych między różnymi komponentami Javy działającymi w różnych środowiskach JVM.

Java

Finalizacja obiektów w Java

Finalizacja obiektów w Java to proces, w którym instancja obiektu jest przygotowywana do usunięcia przez Garbage Collector (GC). Mechanizm finalizacji daje ostatnią szansę na wykonanie kodu (np. zwolnienie zasobów) przed usunięciem obiektu. W tej lekcji przedstawimy, jak używać metody finalize() do zarządzania zasobami i czyszczenia przed usunięciem obiektu przez GC.

Java

Różnice między atomic, volatile i synchronized w Java

W wielowątkowym środowisku programistycznym Java, mechanizmy takie jak atomic, volatile i synchronized odgrywają kluczową rolę w zarządzaniu dostępem do zasobów i zapewnieniu bezpieczeństwa wątków. Te trzy mechanizmy różnią się sposobem działania i przypadkami użycia. W tej lekcji omówimy ich charakterystyki i zastosowania poprzez przykład, który nie dotyczy typowych przykładów takich jak samochody, oceny czy książki,

Scroll to Top