czerwiec 2023

Java

Kolejne przydatne funkcje łańcuchów znaków w Java

Java oferuje bogaty zestaw funkcji do pracy z łańcuchami znaków (stringami), co ułatwia manipulację tekstem i sprawdzanie jego zawartości. W tej lekcji przyjrzymy się niektórym z tych funkcji, takim jak trim, isEmpty, isBlank, startsWith, endsWith, replaceAll, oraz metodom do przycinania łańcuchów znaków z przodu i z tyłu (stripLeading, stripTrailing). Te metody są niezwykle przydatne w […]

Java

Przydatne funkcje do pobierania fragmentów łańcuchów znaków w Java

W programowaniu często zachodzi potrzeba manipulacji i analizy łańcuchów znaków. Java oferuje bogaty zestaw metod umożliwiających takie operacje, szczególnie przydatnych przy pobieraniu określonych fragmentów tekstu. W tej lekcji przyjrzymy się kilku podstawowym funkcjom dostępnym w klasie String, które są niezbędne do efektywnej pracy z tekstami.

Java

Przydatne funkcje do przeszukiwania łańcuchów znaków w Java

Praca z łańcuchami znaków (stringami) jest podstawową częścią większości aplikacji. Java oferuje bogaty zestaw metod umożliwiających efektywne przeszukiwanie i manipulowanie tekstami. W tej lekcji skupimy się na przydatnych funkcjach do przeszukiwania łańcuchów znaków, które są niezbędne w codziennym programowaniu.

Java

Przydatne funkcje do porównywania łańcuchów znaków w Java

Porównywanie łańcuchów znaków jest podstawową operacją w programowaniu, która pozwala na sprawdzanie równości, kolejności alfabetycznej lub różnic między tekstami. Java dostarcza kilka metod umożliwiających efektywne porównywanie łańcuchów znaków. W tej lekcji skupimy się na funkcjach equals(), equalsIgnoreCase(), compareTo(), i compareToIgnoreCase().

Java

Przydatne funkcje do pracy z łańcuchami znaków w Java

Praca z łańcuchami znaków (stringami) jest podstawowym aspektem programowania w języku Java. Java oferuje bogaty zestaw funkcji w klasie String, które ułatwiają manipulację tekstem, wyszukiwanie, porównywanie, wycinanie fragmentów tekstu, i wiele więcej. W tej lekcji przyjrzymy się niektórym z tych funkcji, które są szczególnie przydatne w codziennym programowaniu.

Java

Pętla for each w Java

Pętla forEach w Java jest jedną z najbardziej przydatnych konstrukcji w programowaniu do iteracji po kolekcjach, takich jak listy, zbiory czy mapy. Uproszcza ona syntaktycznie proces iteracji, czyniąc kod bardziej czytelnym i zwięzłym. W tej lekcji skupimy się na zastosowaniu pętli forEach do iteracji po elementach kolekcji, używając przykładu, który nie dotyczy ani samochodów, ani

Java

Instrukcje break i continue w Java

Instrukcje break i continue są podstawowymi elementami sterującymi przepływem programu w języku Java. Umożliwiają one zmianę normalnego cyklu iteracyjnego pętli, takich jak for, while, czy do-while. break służy do natychmiastowego zakończenia pętli, w której się znajduje, natomiast continue powoduje przeskok do kolejnej iteracji pętli, pomijając pozostały kod w bieżącej iteracji.

Java

Pętla do while w Java

Pętla do-while w Java jest podstawową konstrukcją języka służącą do wielokrotnego wykonywania bloku kodu. Charakterystyczną cechą tej pętli jest to, że kod wewnątrz pętli zostanie wykonany przynajmniej raz, ponieważ warunek wykonywania pętli jest sprawdzany po wykonaniu kodu w pętli, a nie przed jego pierwszym wykonaniem. Ta właściwość odróżnia pętlę do-while od pętli while, gdzie warunek

Java

Pętla for w Java

Pętla for w języku Java jest jedną z fundamentalnych konstrukcji kontrolnych, która pozwala na wielokrotne wykonanie bloku kodu z góry określoną liczbę razy. Jest to szczególnie przydatne w przypadkach, gdy znamy liczbę iteracji lub chcemy iterować przez elementy tablicy lub kolekcji.

Java

Pętla while w Java

Pętla while jest jedną z fundamentalnych konstrukcji kontroli przepływu w języku Java, pozwalającą na wielokrotne wykonanie bloku kodu dopóki spełniony jest określony warunek. Jest to szczególnie przydatne w sytuacjach, gdy liczba iteracji nie jest znana przed rozpoczęciem pętli. Przykład użycia pętli while w Java W tym przykładzie stworzymy prostą aplikację, która demonstruje użycie pętli while

Java

Wykorzystanie enum w Java

Enum w Java to specjalny typ klasy służący do definiowania stałych grupowanych. Enumy ułatwiają zarządzanie zbiorem stałych, zapewniając lepszą organizację kodu i zwiększając jego czytelność. W tej lekcji przedstawimy sposób użycia enumów na przykładzie reprezentowania stanów zamówienia w systemie sklepu internetowego.

Java

Instrukcja warunkowa switch w Java

Instrukcja switch w Java to kontrola przepływu, która pozwala na efektywne zarządzanie wieloma ścieżkami wykonania na podstawie wartości jednej zmiennej. Jest to alternatywa dla zagnieżdżonych instrukcji if-else, szczególnie przydatna, gdy musimy porównać tę samą zmienną z wieloma stałymi wartościami.

JavaScript

Operator trójargumentowy – ternary w Java

Operator trójargumentowy, znany również jako operator ternarny, jest jedynym operatorem w Javie, który przyjmuje trzy operandy. Jest często używany do zastąpienia prostych instrukcji if-else, co pozwala na bardziej zwięzłe i czytelne wyrażenia warunkowe. Jego ogólna forma to warunek ? wyrażenie1 : wyrażenie2, gdzie warunek jest testowany. Jeśli warunek jest true, to wyrażenie1 jest wykonane, w

Java

Instrukcje warunkowe if else w Java

Instrukcje warunkowe if-else w języku Java są podstawowymi elementami sterującymi, które pozwalają na wykonanie różnych bloków kodu w zależności od spełnienia określonych warunków. Są one fundamentem decyzyjnym w programowaniu, umożliwiając tworzenie skryptów reagujących na różne sytuacje. W tej lekcji przyjrzymy się, jak używać instrukcji if-else do kontrolowania przepływu programu w Java, na przykładzie prostego systemu

Scroll to Top