Pętla do while w Java

Pętla do-while w Java jest podstawową konstrukcją języka służącą do wielokrotnego wykonywania bloku kodu. Charakterystyczną cechą tej pętli jest to, że kod wewnątrz pętli zostanie wykonany przynajmniej raz, ponieważ warunek wykonywania pętli jest sprawdzany po wykonaniu kodu w pętli, a nie przed jego pierwszym wykonaniem. Ta właściwość odróżnia pętlę do-while od pętli while, gdzie warunek jest sprawdzany przed każdym wykonaniem kodu.

Przykład użycia pętli do-while

public class SimpleExample {
  public static void main(String[] args) {
    // Inicjalizacja zmiennej licznikowej
    int count = 1;

    do {
      // Wyświetlenie wartości zmiennej licznikowej
      System.out.println("Liczba: " + count);
      // Inkrementacja zmiennej licznikowej
      count++;
    } while(count <= 5); // Warunek kontynuacji pętli
  }
}

Opis kodu

 • Rozpoczynamy od inicjalizacji zmiennej count wartością 1.
 • Następnie, wchodzimy do pętli do-while, która będzie się wykonywać dopóki wartość zmiennej count jest mniejsza lub równa 5.
 • Wewnątrz pętli, wyświetlamy na konsoli aktualną wartość zmiennej count, a następnie inkrementujemy ją o 1.
 • Po wyjściu z pętli (gdy count przekroczy wartość 5), program kończy swoje działanie.

Ten przykład ilustruje prostotę i skuteczność pętli do-while w sytuacjach, gdy chcemy wykonać pewien kod przynajmniej raz i kontynuować jego wykonywanie dopóki spełniony jest określony warunek. Pętla do-while jest szczególnie użyteczna, gdy liczba iteracji nie jest znana przed pierwszym wykonaniem pętli lub gdy operacja ma być wykonana przynajmniej raz niezależnie od warunków zewnętrznych.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Java w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top