Instrukcje break i continue w Java

Instrukcje break i continue są podstawowymi elementami sterującymi przepływem programu w języku Java. Umożliwiają one zmianę normalnego cyklu iteracyjnego pętli, takich jak for, while, czy do-while. break służy do natychmiastowego zakończenia pętli, w której się znajduje, natomiast continue powoduje przeskok do kolejnej iteracji pętli, pomijając pozostały kod w bieżącej iteracji.

Przykład użycia break i continue

Załóżmy, że chcemy przeszukać tablicę liczb całkowitych w poszukiwaniu pierwszej liczby spełniającej określone kryterium (np. pierwszej liczby parzystej) i jednocześnie pominąć pewne wartości (np. liczby ujemne).

Klasa Main
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    // Tablica liczb całkowitych
    int[] numbers = {1, -3, 5, -8, 10, 12, -15};

    // Szukanie pierwszej liczby parzystej,
    // pomijając liczby ujemne
    for (int i = 0; i < numbers.length; i++) {
      if (numbers[i] < 0) {
        // Pomija liczby ujemne
        continue;
      }
      if (numbers[i] % 2 == 0) {
        // Znaleziono pierwszą liczbę parzystą
        System.out.println("Pierwsza liczba parzysta: " 
                  + numbers[i]);
        break;
      }
    }
  }
}

 

Opis działania kodu

 1. Deklaracja i inicjalizacja tablicy: Tworzymy tablicę numbers zawierającą mieszankę liczb dodatnich i ujemnych.
 2. Pętla for do iteracji przez tablicę: Przechodzimy przez każdy element tablicy.
 3. Instrukcja if z continue: Jeśli natrafimy na liczbę ujemną, instrukcja continue powoduje pominięcie pozostałego kodu w tej iteracji i przejście do następnej liczby.
 4. Instrukcja if z break: Gdy znajdziemy pierwszą liczbę parzystą, wyświetlamy ją i używamy break do zakończenia pętli.

Podsumowanie

Instrukcje break i continue są niezwykle użytecznymi narzędziami w programowaniu w Java, umożliwiającymi kontrolę nad przepływem pętli. break pozwala na natychmiastowe wyjście z pętli, co jest przydatne, gdy znalezienie jednego elementu spełniającego warunek jest wystarczające. continue umożliwia pominięcie bieżącej iteracji i kontynuację pętli od kolejnej iteracji, co jest użyteczne do ignorowania niepożądanych wartości bez konieczności przerywania całej pętli. Zrozumienie i umiejętne stosowanie tych instrukcji jest kluczowe dla pisania skutecznego i wydajnego kodu w Java.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Java w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top