Czym jest obiekt arguments w JavaScript?

Obiekt arguments jest specjalnym obiektem dostępnym wewnątrz funkcji w języku JavaScript. Zawiera on kolekcję wszystkich argumentów przekazanych do funkcji, niezależnie od tego, czy zostały one zdefiniowane w deklaracji funkcji, czy nie. Pozwala to na tworzenie funkcji, które mogą przyjmować dowolną liczbę argumentów i dynamicznie na nie reagować.

Przykład użycia arguments

Aby lepiej zrozumieć działanie obiektu arguments, przyjrzyjmy się prostemu przykładowi, który pokazuje, jak można go wykorzystać do tworzenia funkcji sumującej dowolną liczbę argumentów.

Kod JavaScript w połączeniu z HTML

Poniżej znajduje się przykład kodu HTML z wbudowanym skryptem JavaScript, który demonstruje użycie obiektu arguments.

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Przykład obiektu arguments w JavaScript</title>
</head>
<body>
  <script>
    // Funkcja sumująca dowolną liczbę argumentów
    function sumArguments() {
      let sum = 0;
      for(let i = 0; i < arguments.length; i++) {
        sum += arguments[i];
      }
      return sum;
    }

    // Wywołanie funkcji z różną liczbą argumentów
    console.log(sumArguments(1, 2)); // Wynik: 3
    console.log(sumArguments(1, 2, 3, 4, 5)); // Wynik: 15
  </script>
</body>
</html>

Zrozumienie arguments

 • Dostęp do argumentów: Obiekt arguments umożliwia dostęp do wszystkich argumentów przekazanych do funkcji, co jest szczególnie przydatne w przypadku funkcji o zmiennej liczbie argumentów.
 • Podobieństwo do tablicy: Chociaż arguments przypomina tablicę i posiada właściwość length oraz umożliwia dostęp do swoich elementów za pomocą indeksów, nie jest prawdziwą tablicą i nie posiada wszystkich metod tablicowych, takich jak forEach czy map.

Ograniczenia i praktyki

 • ES6 i rest parameters: W nowoczesnym JavaScript (ES6 i nowsze), zalecane jest używanie rest parameters (...args) zamiast obiektu arguments dla lepszej czytelności i elastyczności. Rest parameters są prawdziwą tablicą i mogą być używane z metodami tablicowymi.
 • Strzałkowe funkcje: Warto zauważyć, że obiekt arguments nie jest dostępny w funkcjach strzałkowych (arrow functions). W takim przypadku należy używać rest parameters.

Podsumowanie

Obiekt arguments jest potężnym narzędziem w języku JavaScript, umożliwiającym tworzenie funkcji z dowolną liczbą argumentów. Pomimo jego użyteczności, w nowoczesnym JavaScript zaleca się stosowanie rest parameters jako bardziej elastycznej i czytelnej alternatywy. Zrozumienie obu podejść i ich odpowiednie stosowanie w zależności od kontekstu może znacznie poprawić jakość i elastyczność kodu JavaScript.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video JavaScript w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top