Instrukcja return w PHP

Instrukcja return w PHP pełni kluczową rolę w kontekście funkcji, pozwalając na zwrócenie wartości z funkcji do miejsca jej wywołania. Dzięki temu możemy budować modularny i przejrzysty kod, gdzie poszczególne funkcje odpowiadają za określone zadania i mogą dostarczać wyniki swojej pracy.

Co to jest return?

Instrukcja return kończy wykonanie funkcji i opcjonalnie zwraca wartość do kodu, który wywołał funkcję. Jeśli return nie zwraca żadnej wartości, funkcja zwraca null.

Jak używać return?

function sum($a, $b) {
  return $a + $b;
}

W powyższym przykładzie, funkcja sum zwraca sumę dwóch przekazanych do niej argumentów. Wartość ta może być następnie używana w dalszej części skryptu.

Przykład zastosowania return:

Załóżmy, że chcemy napisać funkcję, która sprawdza, czy użytkownik jest pełnoletni:

function isAdult($age) {
  if ($age >= 18) {
    return true;
  } else {
    return false;
  }
}

Zwracanie wielu wartości:

Chociaż return może zwrócić bezpośrednio tylko jedną wartość, możemy obejść to ograniczenie, zwracając tablicę:

function calculate($a, $b) {
  $sum = $a + $b;
  $difference = $a - $b;
  return ["sum" => $sum, "difference" => $difference];
}

$result = calculate(10, 5);
echo "Suma: " . $result["sum"] . ", Różnica: " . $result["difference"];

Podsumowanie:

Instrukcja return jest fundamentalnym elementem PHP, umożliwiającym tworzenie funkcji zwracających wartości. Dzięki temu, nasz kod staje się bardziej modularny i łatwiejszy do testowania. Pamiętaj, że return natychmiast kończy wykonanie funkcji, więc wszelki kod po instrukcji return nie zostanie wykonany. Opanowanie użycia return w PHP jest kluczowe dla efektywnej pracy z funkcjami i tworzenia czystego, zrozumiałego kodu.

 

 

Scroll to Top