Python

Jak Python sprawdza kod w czasie kompilacji i wykonania?

Python jest językiem programowania wysokiego poziomu, który cieszy się ogromną popularnością wśród programistów na całym świecie. Jedną z jego kluczowych cech jest dynamiczne typowanie, co oznacza, że typy zmiennych są sprawdzane w czasie wykonania, a nie w czasie kompilacji. Ale jak dokładnie Python zarządza sprawdzaniem kodu w czasie kompilacji i wykonania? W tym artykule przyjrzymy […]

Java

Jaka jest różnica między metodami headMap(), tailMap() i subMap() w NavigableMap w Java?

NavigableMap w Java to interfejs rozszerzający SortedMap, który zapewnia dodatkowe metody do przeszukiwania i manipulacji mapami, które są posortowane według kluczy. W tym artykule omówimy różnice pomiędzy trzema metodami tego interfejsu: headMap(), tailMap() i subMap(). Te metody umożliwiają wyodrębnienie części mapy na podstawie kluczy i są niezwykle użyteczne w programowaniu, gdzie potrzebujemy operować na wybranych

Java

Jak możemy zmienić zwykły wątek na wątek typu Daemon w Javie?

W programowaniu Java, wątki mogą być klasyfikowane jako wątki użytkownika lub wątki daemon. Wątki daemon służą głównie jako pomocnicze wątki, które wykonują tło działania systemu lub obsługują zadania nie będące kluczowymi dla głównego przepływu aplikacji. W praktyce, gdy wszystkie wątki użytkownika zostaną zakończone, JVM zakończy działanie, nawet jeśli działają jeszcze wątki typu daemon. Zmiana wątku

Python

Co to jest niezmienność (immutability) w Pythonie?

Niezmienność w Pythonie odnosi się do właściwości niektórych typów danych, które nie mogą być zmienione po ich utworzeniu. W językach programowania, w tym w Pythonie, typy danych dzielą się na zmienne (mutable) i niezmienne (immutable). Zrozumienie tej koncepcji jest kluczowe dla efektywnego i bezbłędnego pisania kodu. W tym artykule omówimy, co oznacza niezmienność w Pythonie

Python

Jakiego typu danych używamy do przechowywania sekwencji znaków?

W programowaniu bardzo często mamy do czynienia z danymi tekstowymi. Mogą to być pojedyncze znaki, słowa, zdania, a nawet całe akapity tekstu. Python, jako język wysokiego poziomu, oferuje prostą, ale potężną metodę pracy z tekstem poprzez wbudowany typ danych – ciąg znaków, czyli string. W tej lekcji przyjrzymy się, jak używać tego typu do przechowywania

Java

Czym jest warunek wyścigu (Race condition) w programowaniu?

Warunek wyścigu, znany również jako race condition, występuje w programowaniu wielowątkowym, gdy dwa lub więcej wątków próbują jednocześnie modyfikować zasób współdzielony bez odpowiedniej synchronizacji. W rezultacie, wynik działania programu może zależeć od kolejności, w jakiej wątki wykonują swoje operacje, co prowadzi do nieprzewidywalnych i często błędnych rezultatów. Przykład warunku wyścigu w Java Poniżej znajduje się

Python

Jak obliczyć silnię liczby w Pythonie?

Obliczanie silni jest powszechnym zadaniem w programowaniu, matematyce i analizie danych. Silnia liczby n, oznaczana jako n!, to iloczyn wszystkich liczb naturalnych od 1 do n. Na przykład, 5! = 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = 120. Python oferuje kilka sposobów na obliczenie silni, od prostych pętli po wykorzystanie wbudowanych funkcji.

Java

Jakie jest zastosowanie klasy Collections w Javie?

Klasa Collections w Javie jest częścią Java Collections Framework i stanowi narzędzie do operowania na standardowych strukturach danych, takich jak listy, zbiory czy mapy. Udostępnia ona zestaw statycznych metod pomocniczych do manipulacji kolekcjami danych. W tej lekcji przyjrzymy się jednemu z tych narzędzi, a mianowicie metodom sortowania. Przykład użycia klasy Collections Przykład poniżej zademonstruje, jak

Python

Jak działa zakres zmiennych w Pythonie?

Zakres zmiennych to fundamentalna koncepcja w programowaniu, która określa kontekst, w którym zmienne są widoczne i dostępne do użycia. Python, jako język programowania wysokiego poziomu, oferuje jasne i elastyczne zasady dotyczące zakresów zmiennych. Zrozumienie tych zasad jest kluczowe dla efektywnego i bezbłędnego pisania kodu. W tym artykule przyjrzymy się, jak działają zakresy zmiennych w Pythonie

Java

Jaka jest różnica między operatorem == a metodą equals() podczas porównywania Stringów w Javie?

Porównywanie obiektów typu String w języku Java może być realizowane na dwa główne sposoby: za pomocą operatora == oraz metody equals(). Oba podejścia służą do sprawdzania, czy dwa stringi są “takie same”, ale różnią się fundamentalnie w tym, jak interpretują znaczenie “takie same”. Porównanie za pomocą == Operator == porównuje referencje, czyli adresy w pamięci,

Python

Co to jest moduł “heapq” w Pythonie?

Moduł heapq w Pythonie to biblioteka oferująca możliwości pracy z kopcem (ang. heap), który jest rodzajem drzewa binarnego. Kopce są używane głównie do implementacji priorytetowych kolejek. W Pythonie kopiec zawsze jest reprezentowany jako lista, a moduł heapq umożliwia zarządzanie tą listą w sposób, który utrzymuje właściwości kopca. Najmniejszy element znajduje się zawsze na początku listy.

Java

Czy zawsze musimy umieścić blok catch po bloku try w Java?

W Javie obsługa wyjątków jest kluczowym elementem zapewnienia niezawodności i bezpieczeństwa aplikacji. Wyjątki są nieodłącznym elementem większości aplikacji, a ich prawidłowe obsługiwanie pozwala na łagodzenie problemów podczas działania programu. Jednym z podstawowych pytań, które mogą nasuwać się podczas pracy z wyjątkami, jest czy po każdym bloku try musi wystąpić blok catch. Odpowiedź na to pytanie

Java

Jak możemy uzyskać dostęp do prywatnej metody klasy spoza klasy w Java?

Czasami podczas pracy z obiektowo zorientowanym programowaniem w Java, może zajść potrzeba dostępu do prywatnych metod klasy z zewnątrz tej klasy. Domyślnie Java nie pozwala na takie działanie ze względów bezpieczeństwa i hermetyzacji. Niemniej jednak, Java oferuje mechanizmy refleksji, które umożliwiają obejście tych ograniczeń. W tym artykule pokażemy, jak można bezpiecznie uzyskać dostęp do prywatnej

Python

Co to są generatory w Pythonie?

Generatory to narzędzie języka Python, które pozwala tworzyć iterator, który można iterować (przechodzić po jego elementach) tylko raz. Są one używane do tworzenia sekwencji danych, które nie muszą być przechowywane w pamięci. Dzięki temu, generatory są bardzo przydatne w przypadku pracy z dużymi zbiorami danych, gdyż pozwalają na oszczędność pamięci oraz zwiększenie wydajności programu.

Python

Jak zdefiniować klasę w Pythonie?

Programowanie obiektowe jest kluczowym aspektem Pythona, umożliwiającym organizację kodu w sposób bardziej modularny i łatwiejszy do zarządzania. Podstawowym budulcem programowania obiektowego jest klasa, która pozwala na grupowanie danych i funkcji w jedną, logiczną strukturę. W tym artykule pokażemy, jak krok po kroku zdefiniować klasę w Pythonie, wyjaśniając podstawowe pojęcia i konstrukcje. Definiowanie klasy z przykładem

Scroll to Top