Pętla while w PHP

Pętla while w PHP jest podstawową strukturą kontrolną, która pozwala na wielokrotne wykonanie bloku kodu tak długo, jak spełniony jest określony warunek. Jest to niezwykle użyteczne, gdy liczba iteracji nie jest znana przed rozpoczęciem pętli.

Zasada Działania Pętli while

Pętla while sprawdza warunek przed wykonaniem bloku kodu. Jeśli warunek jest prawdziwy (true), blok kodu zostanie wykonany. Następnie warunek jest ponownie sprawdzany i proces się powtarza, aż do momentu, gdy warunek stanie się fałszywy (false).

Składnia Pętli while

while (warunek) {
    // kod do wykonania
}

Przykład Użycia Pętli while

Załóżmy, że chcemy wyświetlić liczby od 1 do 10. Możemy to zrobić używając pętli while w następujący sposób:

<?php
$number = 1; // Deklaracja zmiennej początkowej

while ($number <= 10) { // Warunek kontynuacji pętli
    echo $number . "<br>"; // Wyświetlenie wartości zmiennej
    $number++; // Inkrementacja zmiennej
}
?>

Podsumowanie

Pętla while jest podstawowym elementem kontrolnym w PHP, który umożliwia wykonanie kodu wielokrotnie, dopóki spełniony jest określony warunek. Jest to szczególnie przydatne w przypadkach, gdy nie znamy dokładnej liczby iteracji przed rozpoczęciem pętli. Używając pętli while, możemy efektywnie przetwarzać dane i generować dynamiczne treści na stronach internetowych.

 

Scroll to Top