Czym jest Promise.all w JavaScript?

Promise.all jest metodą w JavaScript, która pozwala na równoczesne wykonywanie wielu obietnic (promises) i oczekiwanie na ich wszystkie zakończenie. Jest to niezwykle przydatne w scenariuszach, gdzie potrzebujemy dopiero kontynuować wykonanie kodu, gdy wszystkie asynchroniczne operacje zostaną zakończone. Promise.all przyjmuje tablicę obietnic jako argument i zwraca nową obietnicę, która rozstrzyga się po pomyślnym zakończeniu wszystkich obietnic z tablicy lub zostaje odrzucona, gdy którakolwiek z obietnic zostanie odrzucona.

Przykład użycia Promise.all w połączeniu z HTML

W poniższym przykładzie zobaczymy, jak można użyć Promise.all do wykonania kilku asynchronicznych żądań fetch i wyświetlenia wyników na stronie webowej.

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Przykład Promise.all w JavaScript</title>
</head>
<body>
  <div id="results"></div>
  <script>
    // Definicja funkcji asynchronicznej 
    // wykonującej żądania fetch
    async function fetchUrls(urls) {
      try {
        // Użycie Promise.all do wykonania 
        // wszystkich żądań równocześnie
        let results = await Promise.all(
           urls.map(url => fetch(url)
           .then(response => response.json()
         )));
        
        // Wyświetlenie wyników
        displayResults(results);
      } catch (error) {
        // Obsługa błędów
        console.error("Wystąpił błąd", error);
        document.getElementById('results').innerHTML = "Błąd podczas ładowania danych.";
      }
    }

    // Funkcja do wyświetlania wyników
    function displayResults(results) {
      const resultsContainer = document.getElementById('results');
      results.forEach(result => {
        const element = document.createElement('pre');
        element.textContent = JSON.stringify(result, null, 2);
        resultsContainer.appendChild(element);
      });
    }

    // Lista URLi do pobrania
    const urls = [
      'https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1',
      'https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/2',
      'https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/3'
    ];

    // Wywołanie funkcji fetchUrls z listą URLi
    fetchUrls(urls);
  </script>
</body>
</html>

W powyższym przykładzie, fetchUrls jest asynchroniczną funkcją, która używa Promise.all do równoczesnego wykonania żądań HTTP za pomocą funkcji fetch. Każde żądanie jest przekształcane do formatu JSON. Wszystkie wyniki są następnie wyświetlane w elemencie div o id results.

Podsumowanie

Promise.all w JavaScript umożliwia efektywne zarządzanie wieloma operacjami asynchronicznymi, co jest szczególnie przydatne w aplikacjach webowych, gdzie często korzysta się z zewnętrznych API. Dzięki temu można upewnić się, że cały zestaw danych zostanie załadowany, zanim aplikacja przejdzie do kolejnego etapu przetwarzania. Jest to potężne narzędzie, które zwiększa wydajność i niezawodność kodu asynchronicznego w JavaScript.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video JavaScript w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top