Stany obiektu Promise w JavaScript

Obiekty Promise w JavaScript są kluczowym elementem asynchronicznego programowania, umożliwiającym efektywne zarządzanie operacjami, które mogą nie zakończyć się natychmiast. Promise reprezentuje wartość, która może być dostępna teraz, w przyszłości lub nigdy. W kontekście obietnic, ważne jest zrozumienie trzech stanów, w jakich może się znaleźć Promise: pending (oczekujący), fulfilled (spełniony) oraz rejected (odrzucony).

Przykład użycia obiektu Promise

Poniżej przedstawiamy przykład kodu, który demonstruje użycie obiektu Promise wraz z prostym kodem HTML. Przykład ten ilustruje, jak można tworzyć promisy oraz obsługiwać ich różne stany.

Kod HTML i JavaScript
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Przykład Promise w JavaScript</title>
</head>
<body>
  <button id="loadData">Załaduj dane</button>
  <script>
    // Funkcja zwracająca Promise
    function fetchData() {
      return new Promise((resolve, reject) => {
        // Symulacja żądania sieciowego
        // Zmień na false, aby przetestować odrzucenie
        const success = true; 
        setTimeout(() => {
          if (success) {
            resolve("Dane zostały pomyślnie załadowane.");
          } else {
            reject("Wystąpił błąd podczas ładowania danych.");
          }
        }, 2000);
      });
    }

    document.getElementById('loadData')
     .addEventListener('click', () => {
      console.log("Żądanie danych...");
      fetchData().then(data => {
        console.log(data); // Obsługa stanu spełnionego
      }).catch(error => {
        console.error(error); // Obsługa stanu odrzuconego
      });
    });
  </script>
</body>
</html>

W powyższym przykładzie:

 • Definiujemy funkcję fetchData, która zwraca Promise. Wewnątrz Promise, symulujemy operację asynchroniczną za pomocą setTimeout.
 • Używamy logiki warunkowej do symulacji spełnienia lub odrzucenia obietnicy.
 • Dodajemy nasłuchiwacz zdarzeń do przycisku, który wywołuje funkcję fetchData po kliknięciu. Następnie obsługujemy możliwe stany Promise za pomocą metod .then() (dla stanu spełnionego) i .catch() (dla stanu odrzuconego).

Stany obiektu Promise

 • Pending (Oczekujący): Początkowy stan Promise, oznaczający, że operacja jeszcze się nie zakończyła.
 • Fulfilled (Spełniony): Stan oznaczający, że operacja asynchroniczna zakończyła się powodzeniem i Promise został spełniony.
 • Rejected (Odrzucony): Stan wskazujący, że operacja asynchroniczna zakończyła się niepowodzeniem, a Promise został odrzucony.

Podsumowanie

Obiekty Promise w JavaScript zapewniają potężne narzędzie do obsługi operacji asynchronicznych, umożliwiając programistom lepsze zarządzanie przepływem danych w aplikacjach. Rozumienie różnych stanów, w jakich może się znaleźć Promise, jest kluczowe dla efektywnego programowania asynchronicznego i obsługi potencjalnych błędów w aplikacjach webowych.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video JavaScript w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

 

Scroll to Top