Czym jest słowo kluczowe “self” w Pythonie?

W języku programowania Python, słowo kluczowe self odgrywa kluczową rolę w definicji i pracy z metodami w klasach. Jest ono używane do reprezentowania instancji klasy, z której aktualnie korzystamy. Dzięki self możemy łatwo odwoływać się do atrybutów i metod obiektu wewnątrz jego klasy. W tym artykule wyjaśnimy, jak działa self i dlaczego jest tak ważne w programowaniu obiektowym w Pythonie.

Przykład zastosowania self

Rozważmy prosty przykład klasy w Pythonie, która reprezentuje prostą książkę. W tej klasie użyjemy self do przypisania atrybutów oraz do definiowania metod, które działają na tych atrybutach.

class Book:
  def __init__(self, title, author):
    # Przypisanie atrybutów instancji używając 'self'
    self.title = title
    self.author = author

  def print_details(self):
    # Użycie 'self' do dostępu do atrybutów instancji w metodzie
    print("Tytuł książki:", self.title)
    print("Autor:", self.author)

# Utworzenie instancji klasy Book
my_book = Book("Władca Pierścieni", "J.R.R. Tolkien")

# Wywołanie metody print_details dla instancji my_book
my_book.print_details()

W powyższym kodzie, słowo kluczowe self w metodzie __init__ oraz print_details pozwala nam odwołać się do atrybutów (title i author) przypisanych do konkretnej instancji klasy Book. Dzięki temu, każdy obiekt klasy Book może przechowywać unikalne informacje o sobie.

Jak działa self?

 • Definicja self: W metodach klasy, self jest pierwszym parametrem. Nie jest on przekazywany podczas wywoływania metody; Python robi to automatycznie. Reprezentuje on instancję klasy, na której dana metoda jest wywoływana.
 • Przypisywanie atrybutów: Używając self, można przypisać wartości do atrybutów obiektu w konstruktorze __init__ lub w innych metodach.
 • Dostęp do metod i atrybutów: self umożliwia dostęp do innych metod i atrybutów klasy z dowolnego miejsca wewnątrz klasy.

Dlaczego self jest ważne?

 • Unikalność instancji: self pozwala każdej instancji klasy na przechowywanie swoich danych. Dzięki temu obiekty tej samej klasy mogą mieć różne wartości przypisane do ich atrybutów.
 • Czytelność kodu: Użycie self czyni kod bardziej czytelnym i pozwala łatwiej zrozumieć, że dana metoda lub atrybut odnosi się do bieżącej instancji klasy.

Podsumowanie

Słowo kluczowe self w Pythonie jest fundamentalnym elementem programowania obiektowego, umożliwiającym definiowanie i manipulację atrybutami oraz metodami w obrębie klas. Dzięki self, programiści mogą tworzyć reużywalne, organizowane i łatwe do zrozumienia struktury kodu, które są podstawą wielu nowoczesnych aplikacji. Zrozumienie działania self jest kluczowe dla każdego, kto chce efektywnie korzystać z Pythona w projektach programistycznych.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Python w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top