Najważniejsze metody Object w JavaScript

JavaScript jest językiem programowania, który wykorzystuje obiekty do przechowywania i manipulowania danymi. Obiekty w JavaScript są dynamiczne, co oznacza, że można dodawać, modyfikować i usuwać ich właściwości w trakcie działania programu. JavaScript oferuje szereg wbudowanych metod, które pozwalają na łatwe zarządzanie obiektami. W tej lekcji skupimy się na najważniejszych metodach obiektów dostępnych w JavaScript.

Najważniejsze metody obiektów

 1. Object.assign() – służy do kopiowania wartości wszystkich bezpośrednich właściwości z jednego lub więcej obiektów źródłowych do obiektu docelowego.
 2. Object.create() – tworzy nowy obiekt z określonym prototypem i właściwościami.
 3. Object.keys() – zwraca tablicę zawierającą nazwy wszystkich bezpośrednich, wyliczalnych właściwości danego obiektu.
 4. Object.values() – zwraca tablicę zawierającą wartości wszystkich bezpośrednich, wyliczalnych właściwości danego obiektu.
 5. Object.entries() – zwraca tablicę par [klucz, wartość] odpowiadających wyliczalnym właściwościom danego obiektu.

Przykład kodu JavaScript

Poniższy kod demonstruje użycie wybranych metod obiektów:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Najważniejsze metody obiektów w JavaScript</title>
</head>
<body>
  <script>
    // Obiekt opisujący samochód
    let car = {
      brand: "Ford",
      model: "Mustang",
      year: 1969
    };

    // Użycie Object.keys() do wyświetlenia kluczy
    console.log("Klucze obiektu car:", Object.keys(car));

    // Użycie Object.values() do wyświetlenia wartości
    console.log("Wartości obiektu car:", Object.values(car));

    // Użycie Object.entries() do wyświetlenia par klucz-wartość
    console.log("Pary klucz-wartość obiektu car:"
          , Object.entries(car));

    // Tworzenie nowego obiektu za pomocą Object.assign()
    let newCar = Object.assign({}, car, {color: "red"});
    console.log("Nowy obiekt car z dodanym kolorem:", newCar);

    // Tworzenie nowego obiektu za pomocą Object.create()
    let anotherCar = Object.create(car);
    anotherCar.year = 2020;
    console.log(`Nowy obiekt anotherCar z prototypem 
           car i zmienionym rokiem:`, anotherCar);
  </script>
</body>
</html>

Podsumowanie

Metody obiektów w JavaScript ułatwiają manipulację danymi i zarządzanie obiektami. Pozwalają na tworzenie, kopiowanie, a także na iterację po właściwościach obiektów. Znajomość tych metod jest niezbędna dla każdego programisty JavaScript, ponieważ umożliwiają one efektywniejsze i bardziej zorganizowane pisanie kodu. W tej lekcji przedstawiliśmy tylko niektóre z najważniejszych metod, ale JavaScript oferuje znacznie więcej narzędzi do pracy z obiektami, które warto poznać i wykorzystywać w codziennej pracy.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video JavaScript w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top