Pętla do while w PHP

Pętla do...while w PHP jest narzędziem kontrolującym przepływ, które umożliwia wykonanie bloku kodu przynajmniej raz, a następnie powtarza jego wykonanie dopóki określony warunek jest prawdziwy. Różni się od pętli while tym, że warunek jest sprawdzany po wykonaniu instrukcji wewnątrz pętli, co gwarantuje, że ciało pętli zostanie wykonane co najmniej raz.

Zasada działania pętli do…while

do {
    // kod do wykonania
} while (warunek);

Pętla zaczyna się od słowa kluczowego do, po którym następuje blok kodu do wykonania. Po bloku kodu następuje while z warunkiem, który jest sprawdzany po każdym wykonaniu bloku kodu. Jeśli warunek jest spełniony (true), pętla jest ponownie wykonywana.

Przykład: Licznik z użyciem pętli do…while

Załóżmy, że chcemy wyświetlić liczby od 1 do 5. Możemy to zrobić używając pętli do...while w następujący sposób:

<?php
$count = 1;

do {
    echo "<p>Liczba: $count</p>";
    $count++;
} while ($count <= 5);
?>

Podsumowanie

Pętla do...while w PHP oferuje unikalną kontrolę przepływu, pozwalając na wykonanie bloku kodu przynajmniej raz, a następnie powtarzanie go dopóki spełniony jest określony warunek. Jest to potężne narzędzie, które może być użyte w wielu różnych scenariuszach programistycznych, wymagających co najmniej jednokrotnego wykonania instrukcji przed sprawdzeniem warunku.

 

Scroll to Top