Pierwsza klasa w PHP

Programowanie obiektowe (OOP) jest paradygmatem programowania, który używa “obiektów” – instancji klas zawierających zarówno dane, w postaci pól (często nazywanych atrybutami lub właściwościami), jak i procedury, w postaci metod. PHP, język szeroko stosowany do tworzenia stron internetowych i aplikacji webowych, oferuje pełne wsparcie dla programowania obiektowego. W tej lekcji omówimy, jak zdefiniować prostą klasę w PHP, utworzyć jej obiekty i wykorzystać je w prostym skrypcie HTML.

Definicja prostej klasy

Klasy są fundamentalnym aspektem OOP. Służą jako szablony do tworzenia obiektów. Poniżej znajduje się przykład klasy Car, która reprezentuje samochód. Zawiera ona dwa atrybuty – color i model oraz metodę displayInfo(), która wyświetla informacje o samochodzie.

<?php
class Car {
  public $color;
  public $model;

  public function __construct($color, $model) {
    $this->color = $color;
    $this->model = $model;
  }

  public function displayInfo() {
    echo "<p>Kolor: " . $this->color . "</p>";
    echo "<p>Model: " . $this->model . "</p>";
  }
}
?>

Użycie klasy w PHP i HTML

Po zdefiniowaniu klasy możemy utworzyć instancje (obiekty) tej klasy i wykorzystać je w naszym skrypcie. Poniżej znajduje się przykład, jak możemy stworzyć instancję klasy Car i wykorzystać ją do wyświetlenia informacji o samochodzie w prostym dokumencie HTML.

<?php
include 'Car.php'; // Załóżmy, że klasa Car jest 
          // zdefiniowana w pliku Car.php

$myCar = new Car("czerwony", "Ferrari");

?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Prosta klasa w PHP</title>
</head>
<body>
  <h3>Informacje o samochodzie:</h3>
  <?php
  $myCar->displayInfo();
  ?>
</body>
</html>

 

W tym przykładzie najpierw dołączamy plik Car.php, który zawiera definicję klasy Car. Następnie tworzymy nowy obiekt tej klasy, przekazując do konstruktora wartości atrybutów ("czerwony" dla koloru i "Ferrari" dla modelu). Na koniec, wywołujemy metodę displayInfo() na naszym obiekcie, aby wyświetlić informacje o samochodzie w przeglądarce.

Podsumowanie

Programowanie obiektowe w PHP pozwala na organizację kodu w sposób, który ułatwia zarządzanie złożonością i ponowne wykorzystanie kodu. Definiowanie klas i tworzenie obiektów to podstawowe umiejętności, które pozwalają na efektywne wykorzystanie tego paradygmatu. Przedstawiony przykład pokazuje, jak zdefiniować prostą klasę, utworzyć jej instancje i użyć w kodzie HTML, co jest typowym zadaniem podczas tworzenia aplikacji webowych w PHP.

 

Scroll to Top