Typ wartości Boolean w JavaScript

Typ Boolean w JavaScript jest jednym z podstawowych typów danych, używanym do reprezentowania wartości prawdy (true) lub fałszu (false). Jest on szczególnie użyteczny w kontrolowaniu przepływu programu poprzez instrukcje warunkowe, takie jak if, while, czy też w operacjach logicznych.

Co to jest Boolean?

Wartości typu Boolean mogą przyjmować tylko jedną z dwóch wartości: true lub false. Nie ma tu miejsca na żadne wartości pośrednie czy nieokreślone – tylko czysta prawda lub fałsz.

let isTrue = true;
let isFalse = false;

JavaScript pozwala na automatyczną konwersję innych typów danych na wartości Boolean w kontekstach wymagających wartości logicznej, takich jak instrukcje warunkowe. Wartości, które są traktowane jako false w takich konwersjach, nazywane są “falsy”, a te, które konwertują się na true – “truthy”.

Wartości “falsy” to:

 • false
 • 0 (zero)
 • "" (pusty ciąg znaków)
 • null
 • undefined
 • NaN (Not a Number)

Wszystkie inne wartości, włączając w to wszystkie obiekty i tablice (nawet puste), są “truthy” i konwertują się na true.

// Instrukcja if wymaga wartości logicznej więc będzie 
// automatyczna konwersja pustego łańcucha znaków 
// na wartość false
if ("") {
  console.log("Ten kod nie zostanie wykonany.");
} else {
  console.log("Pusty string jest 'falsy'.");
}

Jawna konwersja na Boolean

Do jawnego konwertowania wartości na Boolean można użyć funkcji Boolean() lub operatora logicznego NOT (!) użytego dwukrotnie.

let truthyValue = Boolean(1); // Konwersja liczby 1 na true
console.log(truthyValue); // true

let falsyValue = !!""; // Dwukrotne użycie NOT na pustym stringu daje false
console.log(falsyValue); // false
// "" w kontekście wymaganego boolean bęzie zamieniony na false, 
// pierwszy wykrzyknik zamieni wartość na true
// a drugi wykrzyknik na false

Użycie typu Boolean w praktyce

Typ Boolean jest niezwykle przydatny w programowaniu, szczególnie w operacjach porównania, instrukcjach warunkowych i pętlach.

let age = 20;

if (age >= 18) {
  console.log("Jesteś pełnoletni.");
} else {
  console.log("Nie jesteś pełnoletni.");
}

Podsumowanie

Typ Boolean w JavaScript jest fundamentem do kontrolowania logiki w programach. Zrozumienie, jak wartości są konwertowane na Boolean, oraz znajomość wartości “truthy” i “falsy” jest kluczowe dla efektywnego pisania warunków logicznych i kontrolowania przepływu programu. Jawna konwersja do Boolean oraz umiejętne wykorzystanie wartości logicznych umożliwiają tworzenie czytelnego i skutecznego kodu.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę chciałbym polecić mój kurs video JavaScript w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

 

Scroll to Top