Typ wartości String w JavaScript

Typ String w JavaScript służy do reprezentowania i manipulowania ciągiem znaków tekstowych. Jest to jeden z najczęściej używanych typów danych, ponieważ tekst jest podstawowym środkiem komunikacji w większości aplikacji webowych. W tej lekcji przyjrzymy się bliżej, jak pracować z ciągami znaków w JavaScript.

Tworzenie ciągów znaków

Ciągi znaków można tworzyć na kilka sposobów, używając pojedynczych ('), podwójnych (") lub backticków (`) dla szablonów literałów. Wszystkie trzy metody są akceptowalne i można ich używać zamiennie, zależnie od potrzeb.

let singleQuotes = 'Cześć, jestem ciągiem znaków.';
let doubleQuotes = "Cześć, ja też jestem ciągiem znaków.";
let templateLiterals = `Cześć, jestem szablonem literału.`;

Właściwości i metody String

Obiekty String w JavaScript mają wiele użytecznych metod i właściwości, które ułatwiają pracę z tekstami.

  • length: zwraca długość ciągu znaków.
  • toUpperCase() / toLowerCase(): konwertuje cały ciąg znaków na wielkie/małe litery.
  • includes(substring): sprawdza, czy ciąg znaków zawiera podciąg substring.
  • slice(start, end): zwraca fragment ciągu znaków od indeksu start do end.
  • replace(oldSubstring, newSubstring): zastępuje pierwsze wystąpienie oldSubstring na newSubstring.
let exampleString = "Hello, World!";
console.log(exampleString.length); // 13
console.log(exampleString.toUpperCase()); // HELLO, WORLD!
console.log(exampleString.includes("World")); // true czyli posiada "World"
console.log(exampleString.slice(0, 5)); // Hello - pobranie fragmentu string
console.log(exampleString.replace("World", "JavaScript")); // Hello, JavaScript!

Konkatenacja i interpolacja ciągów znaków

Do łączenia ciągów znaków można używać operatora + lub szablonów literałów dla bardziej złożonych przypadków.

let part1 = "Hello";
let part2 = "World";
console.log(part1 + ", " + part2 + "!"); // Hello, World!

Podsumowanie

Typ String w JavaScript jest niezwykle potężnym narzędziem do pracy z tekstem. Dzięki różnorodności metod i możliwości, jakie oferuje, programiści mogą łatwo manipulować tekstami, wyszukiwać w nich dane, zmieniać ich format itd.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę chciałbym polecić mój kurs video JavaScript w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top