Typ wartości Number w JavaScript

Typ Number w JavaScript jest używany do reprezentowania zarówno liczb całkowitych, jak i zmiennoprzecinkowych. Jest to jeden z podstawowych typów danych w języku JavaScript, umożliwiający wykonywanie operacji matematycznych. W tej lekcji omówimy, co to jest typ Number i jak z niego korzystać.

Co to jest Number?

W JavaScript, typ Number może przechowywać liczby całkowite i zmiennoprzecinkowe. Poniżej korzystamy  z prymitywy do zapisu liczb:

let integerNumber = 10; // Liczba całkowita
let floatingPointNumber = 10.5; // Liczba zmiennoprzecinkowa

Tworzenie obiektów Number

Można również tworzyć liczby za pomocą konstruktora Number, choć nie jest to zalecane ze względu na dodatkowy narzut wynikający z korzystania z obiektów zamiast prostych wartości liczbowych.

let numberObject = new Number(10);

Metody i właściwości Number

Typ Number w JavaScript posiada wiele przydatnych metod i właściwości. Oto kilka z nich:

  • Number.isFinite(value): sprawdza, czy wartość jest skończoną liczbą.
  • Number.isInteger(value): sprawdza, czy wartość jest liczbą całkowitą.
  • Number.parseFloat(string): konwertuje string na liczbę zmiennoprzecinkową.
  • Number.parseInt(string, radix): konwertuje string na liczbę całkowitą, gdzie radix to podstawa systemu liczbowego.
console.log(Number.isFinite(Infinity)); // false
console.log(Number.isInteger(10.5)); // false
console.log(Number.parseFloat("10.5")); // konwersja string na liczbę 10.5
console.log(Number.parseInt("10", 10)); // konwersja string na liczbę całkowitą 10

Zaokrąglanie liczb

JavaScript oferuje funkcje do zaokrąglania liczb, takie jak Math.round(), Math.floor() i Math.ceil().

let numberToRound = 5.67;
// Zaokrąglenie do najbliższej liczby całkowitej: 6
console.log(Math.round(numberToRound)); 
console.log(Math.floor(numberToRound)); // Zaokrąglenie w dół: 5
console.log(Math.ceil(numberToRound)); // Zaokrąglenie w górę: 6

Podsumowanie

Typ Number jest podstawowym typem danych w JavaScript, używanym do reprezentowania liczb. Dzięki wbudowanym metodą  praca z liczbami jest intuicyjna i efektywna.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę chciałbym polecić mój kurs video JavaScript w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

 

Scroll to Top