Czym jest sprawiedliwa blokada (Fair lock) w wielowątkowości w Javie?

W programowaniu wielowątkowym w Javie, mechanizm blokad (locks) jest fundamentalnym narzędziem do zarządzania dostępem do zasobów współdzielonych przez wiele wątków. Jednym z typów blokady jest sprawiedliwa blokada (fair lock), która zapewnia, że wątki otrzymują dostęp do zasobu w kolejności ich zgłoszeń. Jest to ważne w przypadkach, gdy chcemy uniknąć sytuacji zwaną „głodzeniem” (starvation), gdzie jeden lub więcej wątków nigdy nie dostają szansy na wykonanie z powodu ciągłego monopolizowania zasobów przez inne wątki.

Przykład użycia sprawiedliwej blokady

Sprawiedliwa blokada w Javie może być realizowana za pomocą klasy ReentrantLock z pakietu java.util.concurrent.locks. Poniżej znajduje się kompletny przykład kodu, który demonstruje użycie tej blokady w aplikacji wielowątkowej.

import java.util.concurrent.locks.ReentrantLock;
import java.util.concurrent.locks.Lock;

public class FairLockExample {
  // Zmienna dla blokady; ustawiona na 'true' dla sprawiedliwości
  private final Lock lock = new ReentrantLock(true); 

  // Metoda demonstrująca działanie blokady
  public void printJob(Object document) {
    lock.lock(); // Rozpoczęcie blokady
    try {
      // Symulacja zadania wydruku
      System.out.println(Thread.currentThread().getName() 
                + ": Drukowanie dokumentu " + document);
      Thread.sleep(1000); // Czas drukowania
    } catch (InterruptedException e) {
      Thread.currentThread().interrupt();
    } finally {
      lock.unlock(); // Zwolnienie blokady
    }
  }

  public static void main(String[] args) {
    FairLockExample printer = new FairLockExample();
    // Tworzenie wątków
    Thread t1 = new Thread(() -> printer.printJob("Dokument 1"));
    Thread t2 = new Thread(() -> printer.printJob("Dokument 2"));
    Thread t3 = new Thread(() -> printer.printJob("Dokument 3"));

    t1.start();
    t2.start();
    t3.start();
  }
}

Analiza kodu

 • ReentrantLock(true): Parametr true w konstruktorze ReentrantLock zapewnia, że kolejność uzyskiwania blokady jest zgodna z kolejnością żądań (sprawiedliwa).
 • lock() i unlock(): Metody te są używane do blokowania i odblokowywania. Ważne jest, aby zawsze umieszczać wywołanie unlock() w bloku finally w celu zapewnienia, że blokada zostanie zwolniona niezależnie od tego, czy operacje między lock() a unlock() zakończą się pomyślnie, czy wystąpi wyjątek.

Podsumowanie

Sprawiedliwa blokada w Javie jest użyteczna, gdy chcemy zapewnić, że wszystkie wątki mają równą szansę na dostęp do zasobu, unikając problemów takich jak głodzenie. Przykład ten pokazuje, jak można zaimplementować i wykorzystać ReentrantLock z parametrem sprawiedliwości w praktycznym scenariuszu programistycznym.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Java w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego  aspektów.

Scroll to Top