Funkcje obsługi błędów w C

Obsługa błędów jest kluczowym aspektem tworzenia niezawodnego oprogramowania. W języku C istnieje kilka funkcji i mechanizmów pozwalających na efektywne wykrywanie i reagowanie na błędy. Dzięki nim programista może zaimplementować procedury obsługi błędów, które pozwolą na bezpieczne i kontrolowane zarządzanie wyjątkowymi sytuacjami. W tej lekcji skupimy się na funkcjach errno, perror oraz strerror, które są często używane w programowaniu w C do obsługi błędów.

Przykład kodu w C: Użycie errno, perror i strerror

#include <stdio.h>
#include <errno.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>

int main() {
  FILE *file;
  
  // Próba otwarcia nieistniejącego pliku
  file = fopen("nieistniejacy_plik.txt", "r");
  if (file == NULL) {
    // Zapisanie kodu błędu
    int errorCode = errno;
    
    // Wyświetlenie komunikatu o błędzie wraz z jego opisem
    printf("Błąd otwarcia pliku: ");
    perror("");
    
    // Wyświetlenie komunikatu o błędzie z wykorzystaniem strerror
    printf("Komunikat strerror: %s\n", strerror(errorCode));
    
    // Zakończenie programu z kodem błędu
    exit(EXIT_FAILURE);
  }
  
  // Zamknięcie pliku, jeśli został otwarty
  fclose(file);
  
  return 0;
}

Komentarze do kodu

 • Obsługa errno: Zmienna errno jest ustawiana na kod błędu przez funkcje biblioteki standardowej, które kończą się niepowodzeniem. Jest to zmienna globalna, która pozwala na odczytanie kodu błędu wynikającego z ostatniej operacji, która nie powiodła się.
 • Wykorzystanie perror: Funkcja perror służy do wyświetlania komunikatu o błędzie na standardowym wyjściu błędów. Przyjmuje ona jako argument napis, który jest wyświetlany przed standardowym opisem błędu związanym z aktualną wartością errno.
 • Użycie strerror: Funkcja strerror zwraca napis reprezentujący opis błędu odpowiadającego kodowi błędu przekazanemu jako argument. Pozwala to na uzyskanie czytelnego komunikatu o błędzie, który można wykorzystać w dalszej logice programu.

Podsumowanie

Funkcje errno, perror i strerror stanowią podstawowe narzędzia do obsługi błędów w języku C. Pozwalają one na efektywne wykrywanie błędów i informowanie użytkownika lub systemu o wystąpieniu problemu, co jest kluczowe dla tworzenia stabilnego oprogramowania. Poprawne zarządzanie błędami umożliwia nie tylko łatwiejsze debugowanie, ale także zwiększa niezawodność i bezpieczeństwo aplikacji.

 

 

Scroll to Top