Jak realizowane jest obsługiwanie wyjątków w Pythonie?

W Pythonie obsługa wyjątków jest mechanizmem, który pozwala na obsługę błędów w sposób kontrolowany, bez przerywania wykonania programu. Dzięki temu programiści mogą zapewnić płynne działanie aplikacji nawet w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych błędów.

Przykład kodu w Pythonie z obsługą wyjątków

Rozważmy prosty przykład kodu, który próbuje dzielić dwie liczby podane przez użytkownika. W tym przykładzie skupimy się na obsłudze potencjalnego błędu dzielenia przez zero oraz wprowadzenia nieprawidłowego typu danych.

try:
  # Prośba o wprowadzenie dwóch liczb przez użytkownika
  numerator = float(input("Podaj licznik: "))
  denominator = float(input("Podaj mianownik: "))
  
  # Próba wykonania dzielenia
  result = numerator / denominator
  print("Wynik dzielenia to:", result)

except ZeroDivisionError:
  # Obsługa wyjątku dzielenia przez zero
  print("Błąd: Dzielenie przez zero nie jest możliwe.")

except ValueError:
  # Obsługa wyjątku błędnego typu danych (np. tekst zamiast liczby)
  print("Błąd: Proszę wprowadzić liczby.")

Wyjaśnienie działania

 • Blok try: Jest to główna sekcja, w której umieszczamy kod, który może spowodować wyjątek. W naszym przykładzie jest to próba wczytania dwóch liczb od użytkownika i wykonanie na nich operacji dzielenia.
 • Blok except: Jest to sekcja, w której definiujemy, jak program ma reagować na konkretny wyjątek. W przykładzie użyliśmy dwóch bloków except do obsługi dwóch różnych typów błędów: ZeroDivisionError (dzielenie przez zero) i ValueError (błąd wartości, np. wprowadzenie tekstu zamiast liczby).

Dlaczego obsługa wyjątków jest ważna?

Obsługa wyjątków jest kluczowym elementem pisania niezawodnego oprogramowania. Pozwala to programistom na przewidzenie potencjalnych błędów i zaplanowanie reakcji programu, co zwiększa jego stabilność i użyteczność. Bez obsługi wyjątków, każdy nieobsłużony błąd spowodowałby niekontrolowane zakończenie programu, co jest niepożądanym zachowaniem, szczególnie w produkcji.

Podsumowanie

Obsługa wyjątków w Pythonie jest realizowana za pomocą bloków try i except, co umożliwia eleganckie radzenie sobie z błędami podczas wykonania programu. Umożliwia to tworzenie bardziej odpornych na błędy i przyjaznych dla użytkownika aplikacji. Dzięki zrozumieniu i stosowaniu obsługi wyjątków, programiści mogą uniknąć wielu potencjalnych problemów związanych z nieoczekiwanym zachowaniem programów.

 

Scroll to Top