Jak używać funkcji readline() w Pythonie?

Funkcja readline() w Pythonie służy do czytania pojedynczej linii z pliku. Jest niezwykle przydatna podczas pracy z plikami, gdy interesuje nas krokowe przetwarzanie danych, linia po linii, co może być szczególnie ważne w przypadku dużych plików lub gdy chcemy zachować niskie zużycie pamięci. W tym artykule przedstawimy, jak efektywnie korzystać z readline(), prezentując praktyczne użycie tej funkcji.

Kompletny przykład użycia readline()

Załóżmy, że mamy plik tekstowy notes.txt, który zawiera kilka linii tekstu. Chcemy przeczytać ten plik linia po linii i wyświetlić każdą z nich w konsoli, dodając numer linii na początku.

# Otwarcie pliku w trybie do odczytu
file = open("notes.txt", "r")

# Inicjalizacja licznika linii
line_number = 1

# Czytanie pierwszej linii z pliku
line = file.readline()

# Pętla wykonuje się, dopóki readline() nie zwróci
# pustego ciągu znaków, co oznacza koniec pliku
while line:
  # Wyświetlenie numeru linii i jej zawartości
  print("Linia", line_number, ":", line.strip())
  
  # Czytanie kolejnej linii
  line = file.readline()
  
  # Inkrementacja licznika linii
  line_number += 1

# Zamknięcie pliku po zakończeniu pracy
file.close()

W tym przykładzie, za każdym razem, gdy wywołujemy file.readline(), odczytujemy kolejną linię z otwartego pliku. Funkcja ta zwraca całą linię, włącznie z znakiem nowej linii na końcu, dlatego używamy strip() do usunięcia białych znaków (w tym przypadku nowej linii) z końca odczytanej wartości. Pętla while kontynuuje działanie, dopóki readline() nie zwróci pustego ciągu, co oznacza, że doszliśmy do końca pliku. Następnie, plik jest zamykany za pomocą file.close(), co jest dobrą praktyką, aby zwolnić zasoby systemowe.

Podsumowanie

Funkcja readline() jest podstawowym narzędziem do odczytywania danych z plików w Pythonie, szczególnie gdy potrzebujemy przetwarzać plik linia po linii. Dzięki prostocie użycia i możliwości efektywnej pracy z danymi tekstowymi, readline() znajduje zastosowanie w wielu scenariuszach – od przetwarzania logów, przez czytanie konfiguracji, po analizę danych tekstowych. Pamiętaj, aby zawsze zamykać pliki po zakończeniu pracy, co zapobiegnie wyciekom pamięci i innym potencjalnym problemom.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Python w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top