Czym są klasy Wrapper w Javie?

Klasy Wrapper w Javie są kluczowym elementem, który pozwala na przechowywanie typów prostych (prymitywnych) jako obiekty. Java używa typów prostych, takich jak int, double, char, które nie są obiektami; mają one bezpośrednie wartości i nie posiadają metod. Klasy Wrapper, takie jak Integer, Double, Character, zapewniają sposób na traktowanie prostych typów danych jak obiektów, co jest bardzo użyteczne, np. w kolekcjach typu ArrayList, które mogą przechowywać tylko obiekty.

Przykład kodu z klasą Wrapper

Poniżej przedstawiam kompletny przykład użycia klasy Wrapper w Java. W przykładzie tym skonwertujemy prosty typ int na obiekt Integer i wykonamy na nim kilka operacji, pokazując możliwości, które oferują klasy Wrapper.

public class WrapperExample {
  public static void main(String[] args) {
    // Inicjalizacja zmiennej typu int
    int primitive = 5;
    
    // Konwersja typu prymitywnego na obiekt klasy Wrapper
    Integer wrappedInteger = Integer.valueOf(primitive);

    // Wyświetlenie wartości obiektu klasy Wrapper
    System.out.println("Wartość opakowanego Integer: " + wrappedInteger);

    // Przykład operacji na klasie Wrapper - porównanie
    Integer anotherInteger = 5;
    // Sprawdzenie, czy obie wartości są takie same
    System.out.println("Czy obiekt jest równy 5? " + wrappedInteger.equals(anotherInteger));

    // Operacja autoboxing - automatyczna konwersja int na Integer
    Integer autoBoxed = primitive; // Autoboxing int do Integer
    // Sprawdzenie, czy automatycznie opakowany Integer jest równy 5
    System.out.println("Czy autoboxed Integer jest równy 5? " + autoBoxed.equals(5));

    // Operacja unboxing - konwersja z Integer na int
    int unboxed = wrappedInteger; // Unboxing Integer do int
    // Wyświetlenie wartości po unboxingu
    System.out.println("Wartość po unboxingu: " + unboxed);
  }
}

Opis kodu

 1. Inicjalizacja typu prymitywnego: zaczynamy od zadeklarowania zmiennej prymitywnej int.
 2. Konwersja na klasę Wrapper: używamy metody Integer.valueOf(), aby przekształcić int na Integer.
 3. Operacje na klasie Wrapper: wykonujemy różne operacje, takie jak porównanie i autoboxing, aby pokazać, jak można manipulować wartościami jako obiektami.
 4. Autoboxing: Java automatycznie konwertuje int na Integer przy przypisaniu.
 5. Unboxing: proces odwrotny do autoboxingu, gdzie obiekt Integer jest konwertowany z powrotem na int.

Podsumowanie

Klasy Wrapper w Javie są niezwykle przydatne, gdy potrzebujemy używać typów prymitywnych jako obiektów, na przykład w kolekcjach obiektowych. Pozwalają one na pełniejsze wykorzystanie funkcjonalności obiektowych w języku Java, ułatwiając operacje takie jak porównanie, przechowywanie w kolekcjach czy używanie w kontekście wymagającym obiektów. Dzięki klasom Wrapper, Java staje się bardziej elastycznym językiem programowania.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Java w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top