Operatory w C

Operatory w języku C umożliwiają wykonanie operacji na zmiennych i wartościach. Są one podzielone na różne kategorie w zależności od typu operacji, jaką wykonują, takie jak operatory matematyczne, logiczne oraz inne, w tym operatory relacyjne i bitowe. Zrozumienie różnych operatorów i ich właściwego zastosowania jest kluczowe dla efektywnego programowania w języku C.

Operatory matematyczne

Operatory matematyczne w C to:

 • + (dodawanie),
 • - (odejmowanie),
 • * (mnożenie),
 • / (dzielenie),
 • % (reszta z dzielenia).

Operatory logiczne

Do operatorów logicznych należą:

 • && (AND logiczne),
 • || (OR logiczne),
 • ! (NOT logiczne).

Inne operatory

Wśród innych operatorów w C znajdują się:

 • Operatory relacyjne: == (równość), != (nierówność), < (mniejsze niż), > (większe niż), <= (mniejsze lub równe), >= (większe lub równe).
 • Operatory przypisania: = (przypisanie), += (dodaj i przypisz), -=, *=, /=, %= (odejmij, pomnóż, podziel, weź resztę i przypisz).
 • Operatory bitowe: & (AND), | (OR), ^ (XOR), ~ (NOT), << (przesunięcie w lewo), >> (przesunięcie w prawo).

Przykład kodu w C demonstrującego użycie operatorów

#include <stdio.h>

int main() {
  // Deklaracja i inicjalizacja zmiennych
  int a = 10, b = 4;
  
  // Operacje matematyczne
  printf("Dodawanie: %d\n", a + b);
  printf("Odejmowanie: %d\n", a - b);
  printf("Mnozenie: %d\n", a * b);
  printf("Dzielenie: %d\n", a / b);
  printf("Reszta z dzielenia: %d\n", a % b);
  
  // Operacje logiczne
  printf("AND logiczne (0 lub 1): %d\n", a > 5 && b < 5);
  printf("OR logiczne (0 lub 1): %d\n", a > 5 || b < 2);
  printf("NOT logiczne (0 lub 1): %d\n", !(a > 5));
  
  // Operacje relacyjne
  printf("Rownosc (0 lub 1): %d\n", a == b);
  
  // Operacje bitowe
  printf("AND bitowe: %d\n", a & b);
  printf("OR bitowe: %d\n", a | b);
  printf("XOR bitowe: %d\n", a ^ b);
  
  return 0;
}

W powyższym kodzie prezentujemy różne operacje wykonywane za pomocą operatorów matematycznych, logicznych oraz innych. Każda operacja jest ilustrowana poprzez przykład, który pokazuje, jak operator może być użyty do manipulacji wartościami zmiennych a i b.

Podsumowanie

Operatory w języku C są niezbędne do wykonywania różnorodnych operacji na danych. Pozwalają na wykonanie działań matematycznych, logicznych, porównania wartości, a także manipulację bitami. Zrozumienie i umiejętne stosowanie operatorów jest kluczowe dla efektywnego rozwiązywania problemów programistycznych. Poprzez ich zastosowanie, programiści mogą tworzyć skomplikowane logiki w swoich programach, efektywnie manipulując danymi i kontrolując

Scroll to Top