Pętla do while w JavaScript

Pętla do...while to kolejna struktura sterująca dostępna w JavaScript, która pozwala na wykonanie bloku kodu przynajmniej raz, a następnie powtarzanie go dopóki spełniony jest określony warunek. Kluczową różnicą między pętlą do...while a while jest moment sprawdzenia warunku: w pętli do...while warunek jest sprawdzany po wykonaniu bloku kodu, co gwarantuje, że blok ten zostanie wykonany przynajmniej raz, nawet jeśli warunek od początku jest fałszywy.

Podstawowa składnia pętli do...while

Składnia pętli do...while rozpoczyna się od słowa kluczowego do, po którym następuje blok kodu w nawiasach klamrowych {}, a po nim instrukcja while z warunkiem w nawiasach ().

// Inicjalizacja licznika
let count = 1;

// Użycie pętli do...while do wyświetlenia liczb od 1 do 5
// Pierwsza iteracja zawsze się wykona i dopiero
// po niej będzie sprawdzenie warunku
do {
    console.log(count); // Wyświetlenie wartości zmiennej count
    count++; // Zwiększenie zmiennej licznikowej
} while (count <= 5);

Kluczowe różnice między pętlami while i do...while

  • Pętla while sprawdza warunek przed wykonaniem kodu wewnątrz pętli. Jeśli warunek jest fałszywy od początku, blok kodu nie zostanie wykonany ani razu.
  • Pętla do...while zapewnia, że blok kodu zostanie wykonany przynajmniej raz, ponieważ warunek jest sprawdzany po jego wykonaniu.

Unikanie nieskończonych pętli

Podobnie jak w przypadku pętli while, przy używaniu pętli do...while należy uważać, aby nie stworzyć nieskończonej pętli, która nigdy się nie zakończy. Zawsze upewnij się, że warunek pętli w końcu stanie się fałszywy.

// Przykład potencjalnej nieskończonej pętli 
// (UWAGA: Nie uruchamiaj tego kodu!)
/*
do {
    console.log("To się nigdy nie skończy!");
} while (true);
*/

Podsumowanie

Pętla do...while w JavaScript umożliwia wykonanie kodu przynajmniej raz przed sprawdzeniem warunku kontynuacji. Jest to przydatne w scenariuszach, gdzie pewne działania muszą zostać wykonane niezależnie od początkowego stanu warunku. Wybór między pętlą while a do...while zależy od konkretnego przypadku użycia i wymaganego zachowania kodu.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę chciałbym polecić mój kurs video JavaScript w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

 

 

Scroll to Top