Pętla for w JavaScript

Pętla for to jedna z najczęściej używanych instrukcji sterujących w JavaScript, służąca do wielokrotnego wykonania bloku kodu określoną liczbę razy.

Podstawowa składnia pętli for

Pętla for składa się z trzech opcjonalnych wyrażeń, oddzielonych średnikami, które są umieszczane w nawiasach po słowie kluczowym for:

  • Inicjalizacja: Ustawienie punktu wyjściowego pętli (zazwyczaj jest to zmienna licznikowa).
  • Warunek: Określenie warunku, który musi być spełniony, aby pętla kontynuowała swoje działanie.
  • Inkrementacja: Zmiana wartości inicjalizowanej zmiennej po każdej iteracji pętli.
// Użycie pętli for do wyświetlenia liczb od 1 do 5
for (let i = 1; i <= 5; i++) {
    console.log(i);
}

Pętla for może być używana do zrobienia bardziej skomplikowanych obliczeń np silni:

// Użycie pętli for do obliczenia silni liczby 5
let factorial = 1;
for (let i = 1; i <= 5; i++) {
    factorial *= i;
}
console.log("Silnia 5 wynosi:", factorial);

Unikanie nieskończonych pętli

Podobnie jak w przypadku innych pętli, ważne jest, aby unikać tworzenia nieskończonych pętli for, które mogłyby spowodować zawieszenie się przeglądarki lub środowiska wykonawczego.

// Przykład potencjalnej nieskończonej pętli (UWAGA: Nie uruchamiaj tego kodu!)
/*
for (; ;) {
    console.log("To się nigdy nie skończy!");
}
*/

Podsumowanie

Pętla for jest podstawowym narzędziem w języku JavaScript, pozwalającym na efektywne wykonanie kodu wielokrotnie. Dzięki swojej elastyczności i prostocie użycia, pętla for znajduje zastosowanie w wielu różnych scenariuszach programistycznych.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę chciałbym polecić mój kurs video JavaScript w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top