Pętla for w Pythonie

Pętla for w Pythonie jest jedną z podstawowych konstrukcji językowych, która umożliwia iterowanie po sekwencji (takiej jak lista, krotka, słownik, zbiór lub ciąg znaków) i wykonanie bloku kodu dla każdego elementu w sekwencji. Jest to potężne narzędzie, które sprawia, że praca z kolekcjami danych jest znacznie prostsza i bardziej intuicyjna.

Przykład kodu z komentarzami

Rozważmy poniższy przykład, który demonstruje użycie pętli for do iteracji po liście i wydrukowania każdego elementu listy na ekranie.

# Definicja listy zawierającej nazwy różnych owoców
fruits = ["apple", "banana", "cherry"]

# Pętla for iterująca po każdym elemencie listy
for fruit in fruits:
  # Wydrukowanie aktualnie przetwarzanego owocu
  print(fruit)

W tym przykładzie, fruits jest listą zawierającą trzy elementy: "apple", "banana" i "cherry". Pętla for przechodzi przez każdy element tej listy, przypisując aktualnie przetwarzany element do zmiennej fruit i wykorzystuje funkcję print() do wyświetlenia tego elementu.

Iteracja po zakresie liczbowym

Pętla for może być również użyta do iteracji po zakresie liczbowym za pomocą funkcji range(). Oto przykład, który pokazuje, jak wydrukować liczby od 0 do 4.

# Pętla for iterująca po zakresie liczbowym
for number in range(5):
  # Wydrukowanie aktualnie przetwarzanej liczby
  print(number)

Funkcja range(5) generuje sekwencję liczb od 0 do 4, a pętla for iteruje po tej sekwencji, wydrukowując każdą liczbę.

Iteracja po słowniku

Można również używać pętli for do iteracji po kluczach i wartościach w słowniku. Oto przykład:

# Definicja słownika z parą klucz-wartość
person = {"name": "John", "age": 30, "city": "New York"}

# Iteracja po każdym kluczu w słowniku
for key in person:
  # Wydrukowanie klucza i odpowiadającej mu wartości
  print(key, ":", person[key])

W tym przykładzie, person jest słownikiem zawierającym informacje o osobie. Pętla for przechodzi przez klucze słownika ("name", "age", "city"), a dla każdego klucza drukuje parę klucz-wartość.

Podsumowanie

Pętla for w Pythonie jest niezwykle wszechstronnym narzędziem, które umożliwia łatwe iterowanie po różnych strukturach danych. Dzięki swojej elastyczności, pozwala na czysty i czytelny kod, co czyni Pythona językiem przyjaznym dla programistów na każdym poziomie zaawansowania. Wykorzystanie pętli for w praktyce pozwala na efektywne przetwarzanie kolekcji danych, co jest fundamentem wielu algorytmów i aplikacji.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Python w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top