Pętla while w Pythonie

Pętla while jest podstawową strukturą sterującą w Pythonie, która umożliwia wielokrotne wykonanie bloku kodu, dopóki spełniony jest określony warunek. Jest to narzędzie niezwykle przydatne w programowaniu, pozwalające na efektywne zarządzanie powtarzalnymi zadania, takimi jak iterowanie przez sekwencje danych, oczekiwanie na spełnienie warunków, czy realizowanie operacji do momentu osiągnięcia pożądanego stanu.

Przykład użycia pętli while

Rozważmy prosty przykład, w którym chcemy wyświetlić liczby od 1 do 5, używając pętli while. Poniższy kod Pythona ilustruje, jak można to zrobić:

# Inicjalizacja zmiennej sterującej
currentNumber = 1

# Pętla while kontynuuje działanie,
# dopóki currentNumber jest mniejsze lub równe 5
while currentNumber <= 5:
  # Wyświetlenie bieżącej wartości zmiennej
  print(currentNumber)
  # Inkrementacja zmiennej sterującej
  currentNumber += 1

W tym przykładzie:

 • Inicjalizacja zmiennej sterującej: Zaczynamy od ustawienia zmiennej currentNumber na wartość 1.
 • Warunek pętli: Pętla while będzie kontynuowana (while currentNumber <= 5), dopóki wartość zmiennej currentNumber jest mniejsza lub równa 5.
 • Ciało pętli: W każdej iteracji pętli wyświetlamy bieżącą wartość zmiennej currentNumber za pomocą funkcji print().
 • Inkrementacja: Zwiększamy wartość currentNumber o 1 po każdej iteracji pętli, aby ostatecznie osiągnąć warunek zakończenia pętli.

Kluczowe aspekty pętli while

 • Warunek pętli: To wyrażenie logiczne, które jest oceniane przed każdą iteracją pętli. Jeśli warunek jest prawdziwy (True), pętla kontynuuje wykonanie. Gdy warunek staje się fałszywy (False), pętla jest zakończona.
 • Zmienne sterujące: Są to zmienne, które zmieniają swoją wartość w trakcie wykonywania pętli i mają wpływ na warunek pętli. Ważne jest, aby pamiętać o ich odpowiedniej modyfikacji wewnątrz pętli, aby uniknąć pętli nieskończonych.
 • Pętle nieskończone: W przypadku, gdy warunek pętli nigdy nie stanie się fałszywy, pętla będzie wykonywana w nieskończoność. Aby tego uniknąć, należy zapewnić odpowiednią logikę aktualizacji zmiennych sterujących.

Podsumowanie

Pętla while w Pythonie jest potężnym narzędziem, które umożliwia wykonanie kodu dopóki spełniony jest określony warunek. Jest to podstawowa konstrukcja języka, która znajduje zastosowanie w wielu różnych scenariuszach programistycznych, od prostych zadań, takich jak iteracja przez liczby, po bardziej złożone aplikacje, w których potrzebujemy czekać na spełnienie określonych warunków. Ważne jest, aby odpowiednio zarządzać warunkiem pętli i zmiennymi sterującymi, aby uniknąć pętli nieskończonych i zapewnić poprawność działania programu.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Python w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top