Scope w Pythonie

Zakres (ang. “scope”) w programowaniu Python odnosi się do kontekstu, w którym nazwy zmiennych (identyfikatory) są widoczne i do jakich wartości się odnoszą. Rozumienie zakresu jest kluczowe do efektywnego zarządzania i wykorzystania zmiennych w różnych częściach kodu, a także do unikania konfliktów nazw i potencjalnych błędów. W Pythonie zakresy definiowane są głównie przez umiejscowienie deklaracji zmiennych w kodzie, co wpływa na to, gdzie zmienne mogą być używane.

Przykład kodu z komentarzami

Zobaczmy przykład, który pomoże zrozumieć, jak działają różne zakresy (globalny, lokalny) w Pythonie:

# Zmienna globalna
globalVar = "Jestem globalna"

def outerFunction():
  # Zmienna lokalna w funkcji zewnętrznej
  outerVar = "Jestem zewnętrzna"

  def innerFunction():
    # Zmienna lokalna w funkcji wewnętrznej
    innerVar = "Jestem wewnętrzna"
    print("Wewnątrz innerFunction:")
    print(globalVar) # Dostęp do zmiennej globalnej
    print(outerVar)  # Dostęp do zmiennej z funkcji zewnętrznej
    print(innerVar)  # Dostęp do lokalnej zmiennej funkcji wewnętrznej

  innerFunction()
  print("Wewnątrz outerFunction:")
  print(globalVar)  # Dostęp do zmiennej globalnej
  print(outerVar)   # Dostęp do lokalnej zmiennej funkcji zewnętrznej
  # Brak dostępu do innerVar tutaj - wywoła błąd, jeśli odkomentowane
  # print(innerVar)

def testGlobalAccess():
  print("W testGlobalAccess:")
  print(globalVar) # Dostęp do zmiennej globalnej
  # Brak dostępu do outerVar i innerVar - wywoła błąd, jeśli odkomentowane
  # print(outerVar)
  # print(innerVar)

outerFunction()
testGlobalAccess()

Wyjaśnienie kodu

 • globalVar jest zmienną globalną, dostępną z dowolnego miejsca w kodzie.
 • outerVar jest zmienną zdefiniowaną w funkcji outerFunction i jest dostępna tylko wewnątrz tej funkcji oraz wszelkich funkcji zagnieżdżonych w niej.
 • innerVar jest zmienną lokalną funkcji innerFunction i jest dostępna tylko wewnątrz tej funkcji.

Zasady zakresu w Pythonie

 1. Globalny zakres: Zmienna zadeklarowana na najwyższym poziomie skryptu jest zmienną globalną i jest dostępna wszędzie w kodzie.
 2. Lokalny zakres: Zmienna zadeklarowana wewnątrz funkcji jest lokalna dla tej funkcji i dostępna tylko w jej kontekście oraz w kontekście funkcji zagnieżdżonych.
 3. Zagnieżdżony zakres: Funkcje zdefiniowane wewnątrz innych funkcji mogą uzyskać dostęp do zmiennych z funkcji nadrzędnych.

Podsumowanie

Zrozumienie zakresu zmiennych w Pythonie jest kluczowe dla pisania czytelnego, efektywnego i bezbłędnego kodu. Pozwala na kontrolowanie dostępności zmiennych w różnych częściach programu i unikanie konfliktów nazw. Przykład pokazuje, jak zasięg wpływa na dostępność zmiennych w różnych kontekstach i jak można strukturyzować kod, aby wykorzystać te zasady dla lepszej organizacji i klarowności kodu.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Python w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top