Definiowanie funkcji z nazwanymi argumentami i domyślnymi wartościami w Pythonie

W Pythonie, definiowanie funkcji z nazwanymi argumentami i domyślnymi wartościami jest potężną funkcjonalnością, która zwiększa czytelność kodu oraz jego elastyczność. Umożliwia to programistom określenie wartości, które powinny być użyte przez funkcję, jeśli podczas jej wywołania nie zostaną przekazane żadne argumenty. Ta funkcjonalność sprawia, że funkcje są bardziej konfigurowalne i łatwiejsze w użyciu w różnych kontekstach.

Przykład kodu

Rozważmy funkcję, która oblicza cenę końcową produktu po zastosowaniu podatku VAT oraz ewentualnego rabatu. Argumenty nazwane pozwalają jasno zdefiniować, co każdy argument reprezentuje, a domyślne wartości umożliwiają elastyczność dla użytkowników funkcji.

# Definiowanie funkcji z nazwanymi argumentami i domyślnymi wartościami
def calculateFinalPrice(price, taxRate=0.23, discount=0):
  """
  Oblicza cenę końcową produktu po zastosowaniu podatku VAT
  i rabatu.
  
  Args:
  price (float): Cena początkowa produktu.
  taxRate (float, optional): Stawka podatku VAT. Domyślnie 0.23.
  discount (float, optional): Wartość rabatu. Domyślnie 0.
  
  Returns:
  float: Cena końcowa produktu.
  """
  taxAmount = price * taxRate
  finalPrice = price + taxAmount - discount
  return finalPrice

W tym przykładzie:

 • price jest obowiązkowym argumentem, który użytkownik musi podać.
 • taxRate i discount są argumentami opcjonalnymi z domyślnymi wartościami odpowiednio 0.23 (domyślna stawka VAT) i 0 (brak rabatu). Dzięki temu, jeśli użytkownik nie określi inaczej, funkcja użyje tych domyślnych wartości.

Wywołanie funkcji

Funkcję można wywołać na różne sposoby, w zależności od potrzeb:

# Wywołanie funkcji tylko z obowiązkowym argumentem
basicPrice = calculateFinalPrice(100)

# Wywołanie funkcji z określeniem wszystkich argumentów
customPrice = calculateFinalPrice(100, taxRate=0.08, discount=10)

# Wywołanie funkcji z pominięciem jednego z opcjonalnych argumentów
discountedPrice = calculateFinalPrice(100, discount=5)

Każde wywołanie funkcji pokazuje jej elastyczność dzięki zastosowaniu nazwanych argumentów i domyślnych wartości. Użytkownik ma pełną kontrolę nad tym, jakie wartości są przekazywane, a kod pozostaje czytelny i łatwy do zrozumienia.

Podsumowanie

Definiowanie funkcji z nazwanymi argumentami i domyślnymi wartościami w Pythonie jest kluczową umiejętnością dla każdego programisty. Umożliwia tworzenie elastycznych i łatwych w użyciu interfejsów programistycznych, poprawiając czytelność kodu i jego utrzymanie. Przykład obliczania ceny końcowej produktu ilustruje, jak można wykorzystać te funkcjonalności do tworzenia klarownego i konfigurowalnego kodu, który jest jednocześnie prosty w implementacji i użyciu.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Python w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top