BigDecimal i BigInteger w Java

W programowaniu, często napotykamy sytuacje, gdzie potrzebujemy dokładności obliczeń na dużych liczbach lub operować na liczbach przekraczających zakres typów prymitywnych, jak int czy long. W Javie, klasy BigDecimal i BigInteger służą do obsługi takich przypadków. BigInteger jest używany dla operacji na dużych liczbach całkowitych, natomiast BigDecimal dla operacji wymagających dużej precyzji, np. w obliczeniach finansowych.

Przykład użycia BigInteger i BigDecimal w Java

Załóżmy, że chcemy obliczyć silnię bardzo dużej liczby oraz wykonać precyzyjne obliczenia finansowe z użyciem oprocentowania złożonego.

Klasa FactorialCalculator dla BigInteger
import java.math.BigInteger;

public class FactorialCalculator {
  // Metoda do obliczania silni przy użyciu BigInteger
  public static BigInteger factorial(int number) {
    BigInteger result = BigInteger.ONE;
    
    for (int i = 2; i <= number; i++) {
      result = result.multiply(BigInteger.valueOf(i));
    }
    
    return result;
  }

  public static void main(String[] args) {
    int number = 30; // Przykładowa liczba do obliczenia silni
    System.out.println("Silnia liczby " + number 
          + " wynosi: " + factorial(number));
  }
}
Klasa CompoundInterestCalculator dla BigDecimal
import java.math.BigDecimal;
import java.math.RoundingMode;

public class CompoundInterestCalculator {
  // Metoda do obliczania złożonego oprocentowania
  // przy użyciu BigDecimal
  public static BigDecimal calculateCompoundInterest(
    BigDecimal principal, BigDecimal annualRate, 
    int years) {
    BigDecimal one = BigDecimal.ONE;
    BigDecimal interestRate = annualRate.divide(BigDecimal.valueOf(100));
    BigDecimal compoundRate = one.add(interestRate);
    
    // Obliczanie (1 + roczna stopa procentowa)^liczba lat
    BigDecimal totalAmount = principal.multiply(compoundRate.pow(years));
    
    // Zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku
    return totalAmount.setScale(2, RoundingMode.HALF_UP); 
  }

  public static void main(String[] args) {
    // Kwota początkowa
    BigDecimal principal = new BigDecimal("10000"); 
    // Roczną stopa procentowa
    BigDecimal annualRate = new BigDecimal("5"); 
    int years = 10; // Liczba lat
    
    System.out.println("Kwota po " + years + " latach wynosi: "
     + calculateCompoundInterest(principal, annualRate, years));
  }
}

Podsumowanie

W tej lekcji przedstawiliśmy, jak używać klas BigInteger i BigDecimal w Java do operowania na dużych liczbach oraz do przeprowadzania precyzyjnych obliczeń numerycznych. BigInteger pozwala na przeprowadzanie operacji arytmetycznych na liczbach całkowitych o dowolnej wielkości, co jest niezbędne przy obliczaniu wartości takich jak silnia dużych liczb. Z kolei BigDecimal jest nieocenionym narzędziem w miejscach, gdzie wymagana jest duża dokładność obliczeń, np. w obliczeniach finansowych. Użycie tych klas umożliwia tworzenie aplikacji, które są zarówno potężne, jak i precyzyjne w swoich obliczeniach.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Java w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top