Jak jest zaimplementowana klasa TreeMap w Javie?

TreeMap w Javie to struktura służąca do przechowywania par klucz-wartość w sposób posortowany według naturalnego porządku kluczy lub przez Comparator dostarczony przy tworzeniu mapy. Dzięki temu, operacje takie jak wyszukiwanie, wstawianie i usuwanie mają logarytmiczną złożoność czasową. W tej lekcji przyjrzymy się bliżej działaniu i zastosowaniu TreeMap na przykładzie.

Przykład zastosowania TreeMap

Poniżej znajduje się przykład użycia TreeMap, gdzie przechowujemy informacje o studentach i ich wynikach w nauce. Kod zawiera komentarze, które szczegółowo tłumaczą funkcjonowanie każdej linii.

import java.util.TreeMap;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    // Tworzenie instancji TreeMap
    TreeMap<Integer, String> grades = new TreeMap<>();

    // Dodawanie elementów do TreeMap
    // Klucz to numer indeksu, a wartość to ocena
    grades.put(12345, "dobry");
    grades.put(23456, "bardzo dobry");
    grades.put(34567, "dostateczny");

    // Wyświetlenie wszystkich kluczy i wartości
    grades.forEach((key, value) -> System.out.println("Indeks: " + key + ", Ocena: " + value));

    // Pobranie i wyświetlenie wartości dla konkretnego klucza
    String grade = grades.get(23456);
    System.out.println("Ocena studenta z indeksem 23456 to: " + grade);

    // Usunięcie elementu o konkretnym kluczu
    grades.remove(34567);
    System.out.println("Lista ocen po usunięciu studenta z indeksem 34567:");
    grades.forEach((key, value) -> System.out.println("Indeks: " + key + ", Ocena: " + value));
  }
}

W tym kodzie wykonujemy kilka podstawowych operacji na TreeMap:

 • Tworzenie TreeMap: Utworzenie nowej instancji TreeMap, gdzie kluczami są wartości typu Integer, a wartościami String.
 • Dodawanie elementów: Dodajemy pary klucz-wartość, reprezentujące indeksy studentów oraz ich oceny.
 • Wyświetlanie zawartości: Przechodzimy przez wszystkie pary klucz-wartość w mapie, wyświetlając je.
 • Dostęp do elementów: Pobieramy ocenę dla konkretnego studenta.
 • Usuwanie elementów: Usuwamy ocenę studenta o konkretnym indeksie.

Podsumowanie

TreeMap jest wydajnym i elastycznym narzędziem do przechowywania danych w sposób uporządkowany. Dzięki zastosowaniu czerwono-czarnego drzewa jako wewnętrznej struktury danych, TreeMap zapewnia efektywne operacje dodawania, wyszukiwania i usuwania. Jest to szczególnie użyteczne w aplikacjach, gdzie ważna jest szybkość dostępu do posortowanych danych.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Java w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego  aspektów.

Scroll to Top