Jaki jest cel klasy Runtime w Java?

Klasa Runtime w języku Java pełni kluczową rolę, umożliwiając interakcję z bieżącym środowiskiem wykonawczym aplikacji. Umożliwia ona aplikacjom wykonywanie zadań takich jak zarządzanie pamięcią, wywoływanie zewnętrznych programów oraz zamykanie procesów. Przyjrzyjmy się, jak można używać tej klasy w praktyce, prezentując rozbudowany przykład kodu.

Przykład użycia klasy Runtime

Poniższy kod Java demonstruje, jak można użyć klasy Runtime do wykonania zewnętrznego programu, a następnie jak zarządzać pamięcią JVM:

public class RuntimeExample {
  public static void main(String[] args) {
    try {
      // Pobranie instancji Runtime
      Runtime runtime = Runtime.getRuntime();

      // Uruchomienie zewnętrznego programu, np. notatnika
      Process process = runtime.exec("notepad.exe");
      System.out.println("Notatnik został otwarty.");

      // Wyświetlenie informacji o pamięci
      System.out.println("Maksymalna ilość pamięci: " 
                + runtime.maxMemory() / 1024 / 1024 + "MB");
      System.out.println("Wolna pamięć: " 
                + runtime.freeMemory() / 1024 / 1024 + "MB");

      // Zażądanie uruchomienia Garbage Collector
      runtime.gc();
      System.out.println("Garbage Collector został wywołany.");

      // Oczekiwanie na zakończenie procesu notatnika
      System.out.println("Oczekiwanie na zamknięcie notatnika.");
      process.waitFor();
      System.out.println("Notatnik został zamknięty.");

    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}

Komentarze do kodu

 • Runtime runtime = Runtime.getRuntime(); – Pobranie instancji klasy Runtime, która jest singletonem zarządzającym środowiskiem wykonawczym.
 • runtime.exec("notepad.exe"); – Metoda exec pozwala na wykonanie zewnętrznego polecenia, w tym przypadku otwiera program Notatnik.
 • runtime.maxMemory() i runtime.freeMemory() – Metody te zwracają informacje o maksymalnej i dostępnej ilości pamięci JVM.
 • runtime.gc(); – Wywołanie metody gc inicjuje proces odśmiecania pamięci, czyli Garbage Collector.
 • process.waitFor(); – Metoda waitFor blokuje dalsze wykonanie programu do momentu zakończenia pracy zewnętrznego procesu.

Podsumowanie

Klasa Runtime jest bardzo potężnym narzędziem w języku Java, umożliwiającym zarządzanie procesami i pamięcią w bieżącym środowisku wykonawczym. Dzięki niej programiści mają możliwość interakcji z systemem operacyjnym, zarządzania zasobami pamięci oraz wykonania zewnętrznych aplikacji bezpośrednio z poziomu aplikacji Java. Przedstawiony przykład pokazuje, jak można wykorzystać te możliwości w praktycznym scenariuszu.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Java w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego  aspektów.

Scroll to Top