Jaki jest cel serializacji w Java?

Serializacja w Java jest procesem konwersji obiektu na strumień bajtów, aby można było go zapisać na dysku, przesłać przez sieć lub przekazać do innego systemu. Proces ten jest niezwykle przydatny w programowaniu sieciowym oraz w sytuacjach, gdy stan obiektu musi być zapisany i odtworzony. Odwrotny proces, deserializacja, pozwala odzyskać oryginalny obiekt ze strumienia bajtów.

Przykład zastosowania serializacji

Aby zobrazować, jak działa serializacja w Java, przygotujemy przykład klasy Person, która będzie serializowalna. Obiekt tej klasy będzie zapisywany do pliku, a następnie odczytywany z tego pliku.

import java.io.*;

// Klasa reprezentująca osobę, implementująca interfejs Serializable
public class Person implements Serializable {
  private static final long serialVersionUID = 1L;

  // String opisujący imię osoby
  private String name;
  // Integer opisujący wiek osoby
  private int age;

  // Konstruktor klasy Person
  public Person(String name, int age) {
    this.name = name;
    this.age = age;
  }

  // Metoda zwracająca dane osoby
  public String toString() {
    return "Person{name='" + name + "', age=" + age + "}";
  }
}

// Klasa główna z metodą main
public class SerializationExample {
  public static void main(String[] args) {
    Person p = new Person("Jan Kowalski", 30);
    // Ścieżka do pliku, w którym zostanie zapisany obiekt
    String filename = "person.ser";

    // Zapisywanie obiektu do pliku
    try (ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(new FileOutputStream(filename))) {
      out.writeObject(p);
      System.out.println("Obiekt został zapisany");
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    }

    // Odczytywanie obiektu z pliku
    try (ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(new FileInputStream(filename))) {
      Person readPerson = (Person) in.readObject();
      System.out.println("Odczytany obiekt: " + readPerson);
    } catch (IOException | ClassNotFoundException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}

W powyższym przykładzie:

 1. Definiujemy klasę Person, która implementuje interfejs Serializable. Pozwala to na serializację obiektów tej klasy.
 2. W klasie SerializationExample znajduje się metoda main, która najpierw tworzy obiekt klasy Person, a następnie zapisuje go do pliku za pomocą ObjectOutputStream.
 3. Następnie ten sam obiekt jest odczytywany z pliku za pomocą ObjectInputStream i wyświetlany na konsoli.

Podsumowanie

Serializacja w Java umożliwia łatwe przechowywanie i transmisję obiektów. Jest to kluczowe w wielu aspektach programowania, zwłaszcza w aplikacjach rozproszonych i sieciowych. Przykład pokazuje, jak można zaimplementować i wykorzystać serializację do zapisywania i odczytywania stanu obiektów.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Java w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top