Klasy abstrakcyjne w Java

Klasy abstrakcyjne są kluczowym elementem programowania obiektowego w Java. Nie można utworzyć instancji klasy abstrakcyjnej bezpośrednio, ale służą one jako szablony dla klas pochodnych. Klasy abstrakcyjne mogą zawierać metody abstrakcyjne (bez implementacji) oraz metody z implementacją. Metody abstrakcyjne muszą być zaimplementowane przez klasy dziedziczące. Klasy abstrakcyjne są wykorzystywane do definiowania wspólnych cech i funkcjonalności dla grupy powiązanych klas.

Przykład użycia klasy abstrakcyjnej

W tym przykładzie zdefiniujemy klasę abstrakcyjną Shape, która będzie reprezentować ogólną ideę kształtu, oraz kilka konkretnych klas kształtów, takich jak Circle i Rectangle, które dziedziczą po Shape.

Klasa abstrakcyjna Shape
// Definicja klasy abstrakcyjnej Shape
public abstract class Shape {
  // Metoda abstrakcyjna do obliczania pola
  public abstract double area();

  // Metoda abstrakcyjna do obliczania obwodu
  public abstract double perimeter();
}
Klasa Circle
// Klasa Circle dziedzicząca po Shape
public class Circle extends Shape {
  private double radius;

  // Konstruktor klasy Circle
  public Circle(double radius) {
    this.radius = radius;
  }

  // Implementacja metody area dla koła
  @Override
  public double area() {
    return Math.PI * radius * radius;
  }

  // Implementacja metody perimeter dla koła
  @Override
  public double perimeter() {
    return 2 * Math.PI * radius;
  }
}
Klasa Rectangle
// Klasa Rectangle dziedzicząca po Shape
public class Rectangle extends Shape {
  private double width;
  private double height;

  // Konstruktor klasy Rectangle
  public Rectangle(double width, double height) {
    this.width = width;
    this.height = height;
  }

  // Implementacja metody area dla prostokąta
  @Override
  public double area() {
    return width * height;
  }

  // Implementacja metody perimeter dla prostokąta
  @Override
  public double perimeter() {
    return 2 * (width + height);
  }
}

Użycie klas

// Główna klasa do demonstracji użycia kształtów
public class ShapeDemo {
  public static void main(String[] args) {
    Shape circle = new Circle(5);
    Shape rectangle = new Rectangle(4, 5);

    System.out.println("Pole koła: " + circle.area());
    System.out.println("Obwód koła: " + circle.perimeter());
    System.out.println("Pole prostokąta: " + rectangle.area());
    System.out.println("Obwód prostokąta: " + rectangle.perimeter());
  }
}

Podsumowanie

Klasy abstrakcyjne w Java umożliwiają tworzenie hierarchii klas, w których niektóre funkcjonalności są zdefiniowane na poziomie bazowym, ale ich konkretna implementacja jest pozostawiona klasom pochodnym. Użycie klas abstrakcyjnych pozwala na zwiększenie modularności i ponownego wykorzystania kodu, jednocześnie wymuszając na klasach dziedziczących implementację określonych metod. W naszym przykładzie, klasa abstrakcyjna Shape definiuje ogólny szablon dla kształtów, a konkretne klasy jak Circle i Rectangle implementują te szablony, dostarczając szczegółowe obliczenia dla różnych typów kształtów.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Java w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top