Enkapsulacja, settery i gettery w Java

Enkapsulacja jest jednym z czterech fundamentów programowania obiektowego (obok dziedziczenia, polimorfizmu i abstrakcji) i odnosi się do praktyki ukrywania stanu wewnętrznego obiektu oraz wymuszania dostępu do tego stanu poprzez metody. W Javie enkapsulacja jest realizowana za pomocą modyfikatorów dostępu (private, protected, public) oraz przez definicję metod dostępowych, znanych jako settery i gettery. Settery pozwalają na ustawienie wartości pola, natomiast gettery na jej odczyt.

Przykład użycia enkapsulacji, settery i gettery

Załóżmy, że chcemy stworzyć klasę Book, która przechowuje informacje o książkach, takie jak tytuł, autor i rok wydania. Informacje te powinny być dostępne tylko poprzez odpowiednie metody, aby zapewnić kontrolę nad sposobem ich modyfikacji i dostępu.

Klasa Book
public class Book {
  // Pola prywatne
  private String title;
  private String author;
  private int year;

  // Konstruktor
  public Book(String title, String author, int year) {
    this.title = title;
    this.author = author;
    this.year = year;
  }

  // Getter dla tytułu
  public String getTitle() {
    return title;
  }

  // Setter dla tytułu
  public void setTitle(String title) {
    this.title = title;
  }

  // Getter dla autora
  public String getAuthor() {
    return author;
  }

  // Setter dla autora
  public void setAuthor(String author) {
    this.author = author;
  }

  // Getter dla roku wydania
  public int getYear() {
    return year;
  }

  // Setter dla roku wydania
  public void setYear(int year) {
    this.year = year;
  }
}

W powyższym przykładzie, pola klasy Book są prywatne, co oznacza, że dostęp do nich z zewnątrz klasy jest zablokowany. Dostęp możliwy jest tylko poprzez metody getTitle(), getAuthor(), getYear() do odczytu wartości, oraz setTitle(String), setAuthor(String), setYear(int) do ich modyfikacji.

Użycie klasy Book
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    // Tworzenie obiektu Book
    Book myBook = new Book("W pustyni i w puszczy",
              "Henryk Sienkiewicz", 1911);

    // Wyświetlanie informacji o książce
    System.out.println("Książka: " + myBook.getTitle() + 
              ", Autor: " + myBook.getAuthor() + 
              ", Rok wydania: " + myBook.getYear());

    // Zmiana roku wydania
    myBook.setYear(2020);

    // Ponowne wyświetlanie informacji o książce
    System.out.println("Zaktualizowana książka: " +
               myBook.getTitle() + 
              ", Autor: " + myBook.getAuthor() + 
              ", Rok wydania: " + myBook.getYear());
  }
}

Podsumowanie

Enkapsulacja w Javie pozwala na kontrolę dostępu do stanu obiektu, co zwiększa bezpieczeństwo i integralność danych. Settery i gettery są kluczowymi narzędziami w implementacji enkapsulacji, umożliwiając odpowiednio modyfikację i odczyt stanu obiektu. Dzięki enkapsulacji, można zapewnić, że obiekty są używane w zamierzony sposób, a wszystkie zmiany stanu są przewidywalne i kontrolowane.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Java w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top