Korzystanie z scanf do pobrania danych od użytkownika w C

Funkcja scanf w języku C to narzędzie, które umożliwia programom czytanie danych wejściowych różnego typu od użytkownika. Jest ona niezwykle wszechstronna i pozwala na pobieranie danych liczbowych, znaków, ciągów znaków oraz liczb zmiennoprzecinkowych. Zrozumienie i właściwe wykorzystanie różnych specyfikatorów formatu w scanf jest kluczowe dla efektywnego zbierania danych wejściowych w programach C.

Przykład użycia scanf w C

Aby zaprezentować zaawansowane możliwości scanf, przygotujemy przykład programu, który pobiera od użytkownika różne typy danych: liczbę całkowitą, liczbę zmiennoprzecinkową oraz ciąg znaków.

#include <stdio.h>

int main() {
  // Deklaracja zmiennych różnych typów
  int integerVar;
  float floatVar;
  char stringVar[50]; // Tablica znaków o maksymalnej długości 49 znaków + znak końca ciągu
  
  // Pobranie liczby całkowitej od użytkownika
  printf("Enter an integer: ");
  scanf("%d", &integerVar);
  
  // Pobranie liczby zmiennoprzecinkowej od użytkownika
  printf("Enter a float: ");
  scanf("%f", &floatVar);
  
  // Czyszczenie bufora wejściowego przed pobraniem ciągu znaków
  while (getchar() != '\n');
  
  // Pobranie ciągu znaków od użytkownika
  printf("Enter a string: ");
  scanf("%49s", stringVar); // Ograniczenie do 49 znaków, aby zapobiec przepełnieniu bufora
  
  // Wyświetlenie pobranych danych
  printf("Integer: %d, Float: %.2f, String: %s\n", integerVar, floatVar, stringVar);
  
  return 0;
}

Omówienie

 • Pobieranie liczby całkowitej: Używamy specyfikatora %d do odczytania liczby całkowitej i zapisania jej do zmiennej typu int.
 • Pobieranie liczby zmiennoprzecinkowej: Specyfikator %f pozwala na odczytanie liczby zmiennoprzecinkowej i zapisanie jej do zmiennej typu float.
 • Pobieranie ciągu znaków: Aby odczytać ciąg znaków (tekst), używamy %s. Należy jednak pamiętać o ograniczeniu długości przyjmowanego ciągu, aby uniknąć przepełnienia bufora. Przed pobraniem tekstu warto również oczyścić bufor wejściowy, aby usunąć znak nowej linii pozostawiony przez poprzednie wywołanie scanf.

Podsumowanie

Funkcja scanf w języku C jest niezwykle potężnym narzędziem do interakcji z użytkownikiem, umożliwiającym pobieranie danych wejściowych różnego typu. Kluczowe jest jednak zrozumienie i stosowanie odpowiednich specyfikatorów formatu oraz zarządzanie buforem wejściowym, szczególnie przy pobieraniu ciągów znaków. Odpowiednie użycie scanf pozwala na tworzenie bardziej interaktywnych i użytkownika programów, które mogą efektywnie przetwarzać dane wejściowe w różnych formatach.

 

 

Scroll to Top