Pętle while i do while w języku C

Pętle while i do while są fundamentalnymi konstrukcjami w języku C, umożliwiającymi wielokrotne wykonanie bloku kodu dopóki spełniony jest określony warunek. Obydwie te pętle służą do iteracji, jednak różnią się momentem sprawdzenia warunku: while sprawdza warunek przed wykonaniem instrukcji w pętli, natomiast do while wykonuje instrukcje przynajmniej raz, sprawdzając warunek dopiero po pierwszym przejściu przez pętlę.

Przykład kodu w C z użyciem pętli while

Rozpocznijmy od przykładu z pętlą while, która będzie liczyć od 1 do podanej przez użytkownika liczby.

#include <stdio.h>

int main() {
  // Deklaracja zmiennej i inicjalizacja jej wartością początkową
  int limit, i = 1;
  printf("Enter the limit: ");
  scanf("%d", &limit);
  
  // Pętla while wykonuje się dopóki i jest mniejsze lub równe limitowi
  while (i <= limit) {
    printf("%d ", i);
    i++; // Inkrementacja i po każdym przejściu przez pętlę
  }
  
  return 0;
}

Przykład kodu w C z użyciem pętli do while

Następnie zobaczmy przykład z pętlą do while, która będzie prosić użytkownika o wprowadzenie liczby dodatniej, powtarzając prośbę do momentu podania takiej liczby.

#include <stdio.h>

int main() {
  // Deklaracja zmiennej
  int number;
  
  do {
    printf("Enter a positive number: ");
    scanf("%d", &number);
  // Pętla do while wykonuje się dopóki podana liczba jest mniejsza lub równa zero
  } while (number <= 0);
  
  printf("You entered: %d\n", number);
  
  return 0;
}

W powyższym przykładzie, instrukcje wewnątrz pętli do while wykonują się przynajmniej raz, niezależnie od wartości początkowej zmiennej number, co oznacza, że użytkownik zawsze zostanie poproszony o wprowadzenie liczby, nawet jeśli od razu poda liczbę spełniającą warunek.

Podsumowanie

Pętle while i do while są niezwykle użytecznymi konstrukcjami języka C, pozwalającymi na efektywną iterację w programach. Kluczową różnicą między nimi jest moment sprawdzenia warunku kontynuacji pętli: przed pierwszą iteracją w przypadku while i po pierwszej iteracji w przypadku do while. Dzięki temu programista może wybrać odpowiednią pętlę w zależności od wymagań logiki programu, zapewniając odpowiednią kontrolę przepływu i efektywność działania aplikacji.

Scroll to Top