Operacje matematyczne w assemblerze

Operacje matematyczne są fundamentalnymi komponentami programowania na poziomie assemblera, umożliwiając bezpośrednią manipulację danymi na poziomie procesora. Assembler pozwala na precyzyjne kontrolowanie sposobu wykonywania operacji arytmetycznych, co jest niezwykle ważne w krytycznych aplikacjach wymagających optymalizacji pod względem wydajności. W tej lekcji skupimy się na prostym przykładzie, który pokazuje, jak wykonać operację dodawania i wyświetlić wynik w terminalu.

Przykład kodu: Wyświetlanie wyniku operacji dodawania

section .data
  message db 'Wynik dodawania to: ', 0

section .bss
  result resb 4

section .text
  global _start

_start:
  mov eax, 5     ; Przypisanie pierwszej liczby do EAX
  add eax, 10     ; Dodanie drugiej liczby do wartości w EAX

  ; Konwersja wyniku na ciąg znaków
  mov [result], eax  ; Zapisanie wyniku w zmiennej 'result'
  mov eax, 4     ; sys_write
  mov ebx, 1     ; deskryptor pliku (stdout)
  mov ecx, message  ; wskaźnik na początek wiadomości
  mov edx, 22     ; długość wiadomości
  int 0x80      ; Wywołanie przerwania

  ; Wyświetlenie wyniku (Wymaga konwersji z liczby na ciąg znaków)
  ; Tutaj uproszczono dla czytelności. W praktyce, należałoby skonwertować 'result' na ciąg znaków.

  ; Zakończenie programu
  mov eax, 1     ; sys_exit
  xor ebx, ebx    ; kod wyjścia 0
  int 0x80      ; Wywołanie przerwania

Wyjaśnienie działania programu

 • Sekcja .data: Zawiera stały ciąg znaków, który będzie wykorzystany do wyświetlenia wiadomości w terminalu przed pokazaniem wyniku operacji matematycznej.
 • Sekcja .bss: Rezerwuje miejsce na wynik operacji matematycznej. W tym przypadku zarezerwowano 4 bajty, które są wystarczające na przechowanie wyniku operacji dodawania dwóch liczb całkowitych.
 • Sekcja .text: Zawiera właściwy kod programu. Program zaczyna się od umieszczenia dwóch liczb w rejestrze eax oraz wykonania na nich operacji dodawania. Następnie wynik jest zapisywany w pamięci.
 • Konwersja i wyświetlenie wyniku: Aby wyświetlić wynik dodawania w terminalu, wynik przechowywany w rejestrze eax powinien zostać skonwertowany na ciąg znaków i wysłany na standardowe wyjście. Ten krok został uproszczony w powyższym przykładzie. W praktycznym zastosowaniu wymagałoby to użycia dodatkowego kodu do konwersji liczby na reprezentację tekstową (np. przez iteracyjne dzielenie liczby i konwersję reszt na znaki).
 • Zakończenie programu: Program kończy działanie przez wywołanie systemowe sys_exit, sygnalizując systemowi operacyjnemu, że zakończył swoje działanie i może zostać bezpiecznie zamknięty.

Podsumowanie

Prezentowany kod to uproszczony przykład pokazujący, jak wykonać podstawową operację matematyczną w assemblerze.

 

Scroll to Top