Pierwszy program w assemblerze

Assembler jest językiem programowania niskiego poziomu, który umożliwia bezpośrednią interakcję z architekturą komputerową. Programowanie w assemblerze pozwala na pełną kontrolę nad sprzętem, co jest niezbędne w wielu zastosowaniach systemowych i wbudowanych. W tej lekcji przedstawimy najprostszy program w assemblerze, który demonstruje podstawy składni i działania programów na tym poziomie. Przykład zostanie przedstawiony dla architektury x86, jednej z najbardziej rozpowszechnionych architektur procesorów.

Najprostszy program: Wyświetlanie tekstu

W poniższym przykładzie zaprezentujemy program, który wyświetla na ekranie tekst “Hello, World!”.

section .data
  helloMsg db 'Hello, World!', 0 ; Zdefiniowanie ciągu znaków zakończonego zerem

section .text
  global _start

_start:
  ; Wyświetlenie wiadomości na ekranie
  mov eax, 4      ; Numer systemowy sys_write
  mov ebx, 1      ; Deskryptor pliku (1 - stdout)
  mov ecx, helloMsg   ; Wskaźnik do ciągu znaków
  mov edx, 13      ; Długość ciągu znaków
  int 0x80       ; Wywołanie przerwania

  ; Zakończenie programu
  mov eax, 1      ; Numer systemowy sys_exit
  xor ebx, ebx     ; Kod wyjścia (0)
  int 0x80       ; Wywołanie przerwania

Sekcje programu

 • section .data: Ta sekcja jest przeznaczona na zmienne i stałe, które nie zmieniają swojej wartości podczas wykonania programu. Tutaj zdefiniowany ciąg znaków helloMsg to statycznie alokowana tablica znaków, która zawiera tekst “Hello, World!” zakończony bajtem 0. Bajt 0 jest konwencjonalnym oznaczeniem końca ciągu w wielu środowiskach programistycznych, w tym w C i w assemblerze.

Instrukcje i rejestry

 • mov: Instrukcja mov służy do przypisywania wartości do rejestrów lub pamięci. W kontekście naszego programu, jest używana do ustawienia odpowiednich wartości przed wykonaniem systemowego wywołania.
 • eax: Ten rejestr jest wykorzystywany do przechowywania numeru wywołania systemowego. Dla sys_write jest to 4, a dla sys_exit1.
 • ebx: W przypadku sys_write, ebx przechowuje deskryptor pliku, przez który chcemy coś wysłać. Wartość 1 oznacza standardowe wyjście, czyli konsolę/terminal. Dla sys_exit, ebx przechowuje kod wyjścia programu, tutaj zerowany przez instrukcję xor ebx, ebx, co oznacza zakończenie programu bez błędów.
 • ecx: Rejestr ten przechowuje adres ciągu znaków do wyświetlenia przez sys_write. W naszym programie, jest to adres etykiety helloMsg.
 • edx: W kontekście wywołania sys_write, edx przechowuje długość ciągu znaków do wyświetlenia. W naszym przypadku jest to 13, co odpowiada długości ciągu “Hello, World!”.
 • int 0x80: Jest to instrukcja przerwania, która realizuje wywołanie systemowe w architekturze x86 dla systemów uniksowych, takich jak Linux. Dzięki niej kontrola jest przekazywana do jądra systemu, które wykonuje żądaną operację.

Wywołania systemowe

 • sys_write: Jest to wywołanie systemowe umożliwiające zapis danych do określonego deskryptora pliku. W naszym przykładzie używamy go do wypisania ciągu znaków na standardowe wyjście.
 • sys_exit: To wywołanie systemowe służy do zakończenia procesu. Kod wyjścia przekazany jako argument (w naszym przypadku 0) jest zwracany do systemu operacyjnego jako status zakończenia programu.

Podsumowanie

Program w assemblerze, choć wydaje się skomplikowany, składa się z prostych instrukcji wykonujących precyzyjnie określone zadania. Manipulacja rejestrami i wykorzystanie wywołań systemowych pozwalają na bezpośrednią interakcję z systemem operacyjnym i sprzętem komputerowym. Zrozumienie roli poszczególnych rejestrów i instrukcji jest kluczowe dla efektywnego programowania w assemblerze.

 

 

 

 

Scroll to Top