Programowanie generyczne w Java

Programowanie generyczne w Java pozwala na pisanie kodu, który jest bardziej elastyczny i bezpieczny pod względem typów. Umożliwia to definiowanie klas, interfejsów i metod z typami generycznymi, co znacząco ułatwia ponowne wykorzystywanie kodu. W tej lekcji przedstawimy podstawy programowania generycznego na przykładzie tworzenia uniwersalnego kontenera, który może przechowywać elementy różnego typu.

Przykład użycia programowania generycznego

Załóżmy, że chcemy stworzyć klasę Container, która będzie mogła przechowywać dowolny typ obiektu. Użycie generyków pozwoli nam na to w bezpieczny sposób.

Definicja klasy Container
// Definicja klasy generycznej Container
public class Container<T> {
  // Prywatne pole przechowujące element
  private T element;

  // Konstruktor klasy Container
  public Container(T element) {
    this.element = element;
  }

  // Metoda do pobrania elementu
  public T getElement() {
    return element;
  }

  // Metoda do ustawienia nowego elementu
  public void setElement(T element) {
    this.element = element;
  }
}

W powyższym kodzie, T reprezentuje typ generyczny, który zostanie określony podczas tworzenia obiektu klasy Container.

Użycie klasy Container

Teraz możemy użyć naszej klasy Container do przechowywania różnych typów danych, na przykład String i Integer.

// Tworzenie instancji Container dla String
Container<String> stringContainer = new Container<>("Hello, World!");

// Tworzenie instancji Container dla Integer
Container<Integer> integerContainer = new Container<>(2024);

Dzięki generykom, nasza klasa Container jest elastyczna i może bezpiecznie przechowywać dowolny typ obiektu, jednocześnie zachowując informacje o typie w czasie kompilacji.

Zalety programowania generycznego

 • Bezpieczeństwo typów: Generyki zapewniają bezpieczeństwo typów, pozwalając na wykrycie niezgodności typów w czasie kompilacji.
 • Ponowne wykorzystanie kodu: Możliwość pracy z dowolnym typem danych zwiększa reużywalność kodu.
 • Elastyczność: Kody generyczne mogą pracować z różnymi typami danych, co czyni je bardziej elastycznymi.

Podsumowanie

W tej lekcji omówiliśmy podstawy programowania generycznego w Java, przedstawiając sposób tworzenia i użycia klas generycznych. Pokazaliśmy, jak za pomocą generyków można stworzyć uniwersalny kontener, zdolny do przechowywania obiektów różnego typu. Programowanie generyczne jest potężnym narzędziem w rękach programisty Java, umożliwiającym tworzenie bezpiecznego, elastycznego i łatwo ponownie wykorzystywalnego kodu.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Java w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top