Programowanie obiektowe w Java – klasy, dziedziczenie i modyfikatory dostępu

Programowanie obiektowe (OOP) jest fundamentalnym paradygmatem programowania wykorzystywanym w języku Java. Kluczowymi elementami OOP są klasy, dziedziczenie oraz modyfikatory dostępu, które razem tworzą potężne narzędzie do tworzenia zorganizowanego i modularnego kodu. W tej lekcji omówimy, jak tworzyć klasy w Javie, wykorzystać dziedziczenie (extends), oraz jak stosować modyfikatory dostępu (private, protected, public), aby kontrolować dostęp do składowych klasy.

Definicja klasy i dziedziczenie

Zacznijmy od zdefiniowania prostej klasy Animal, która posłuży jako bazowa klasa dla innych klas reprezentujących konkretne zwierzęta.

// Klasa bazowa Animal
public class Animal {
  // Modyfikator dostępu protected pozwala
  // na dostęp w klasach dziedziczących
  protected String name;
  protected int age;

  // Konstruktor klasy Animal
  public Animal(String name, int age) {
    this.name = name;
    this.age = age;
  }

  // Metoda do wyświetlania informacji o zwierzęciu
  public void displayInfo() {
    System.out.println("Imię: " + name + ", Wiek: " + age);
  }
}

Następnie, zdefiniujmy klasę Dog, która dziedziczy z klasy Animal i rozszerza ją o dodatkowe właściwości oraz metody.

// Klasa Dog dziedzicząca z klasy Animal
public class Dog extends Animal {
  private String breed; // Rasa psa, dostęp prywatny

  // Konstruktor klasy Dog
  public Dog(String name, int age, String breed) {
    super(name, age); // Wywołanie konstruktora klasy bazowej
    this.breed = breed;
  }

  // Nadpisana metoda do wyświetlania informacji
  @Override
  public void displayInfo() {
    super.displayInfo(); // Wywołanie metody z klasy bazowej
    System.out.println("Rasa: " + breed);
  }
}

Użycie modyfikatorów dostępu

Modyfikatory dostępu w Javie kontrolują widoczność klas, metod, oraz zmiennych. Istnieją cztery główne typy:

 • private: Składowa jest dostępna tylko wewnątrz klasy.
 • protected: Składowa jest dostępna w klasie, w klasach dziedziczących oraz w tym samym pakiecie.
 • public: Składowa jest dostępna z każdego miejsca.
 • Brak modyfikatora (domyślny): Składowa jest dostępna wewnątrz pakietu.

W przykładzie klasy Dog, pole breed jest oznaczone jako private, co oznacza, że dostęp do tej zmiennej jest możliwy tylko z wnętrza klasy Dog. Metoda displayInfo() jest publiczna, co pozwala na jej wywołanie z zewnątrz klasy.

Podsumowanie

W tej lekcji omówiliśmy podstawy programowania obiektowego w Javie, skupiając się na klasach, dziedziczeniu oraz modyfikatorach dostępu. Klasy i dziedziczenie pozwalają na organizację kodu w sposób, który ułatwia jego rozszerzanie i utrzymanie. Modyfikatory dostępu zapewniają kontrolę nad dostępnością składowych klasy, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa i integralności kodu. Zrozumienie tych koncepcji jest fundamentem do tworzenia dobrze zorganizowanego i efektywnego kodu w Javie.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Java w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top