Tablice w Java

Tablice w Java to struktury danych, które pozwalają na przechowywanie wielu elementów tego samego typu w jednej zmiennej. Są to podstawowe komponenty programowania w Java, które ułatwiają zarządzanie zbiorami danych. W tej lekcji omówimy, jak deklarować, inicjalizować i korzystać z tablic, oraz jak przeprowadzać na nich operacje, takie jak iteracja.

Deklaracja i Inicjalizacja Tablic

Deklaracja Tablicy

Deklaracja tablicy w Java informuje kompilator o typie danych, które tablica będzie przechowywać, oraz o jej nazwie. Nie alokuje pamięci dla danych.

// Deklaracja tablicy typu int
int[] numbers;
Inicjalizacja Tablicy

Inicjalizacja tablicy odbywa się poprzez przypisanie jej konkretnej wartości, co jednocześnie alokuje pamięć dla przechowywanych elementów.

// Inicjalizacja tablicy
numbers = new int[5]; // Tablica 5 liczb całkowitych

Można również deklarować i inicjalizować tablicę w jednym wierszu:

// Deklaracja i inicjalizacja tablicy w jednym wierszu
int[] numbers = new int[]{1, 2, 3, 4, 5};

Przykład Użycia Tablicy

Rozważmy przykład tablicy przechowującej oceny studentów w kursie. Pokażemy, jak obliczyć średnią ocen.

Klasa StudentGrades
public class StudentGrades {
  public static void main(String[] args) {
    // Inicjalizacja tablicy z ocenami
    double[] grades = {3.5, 4.0, 2.5, 5.0, 4.5};
    
    // Wywołanie metody obliczającej średnią
    double averageGrade = calculateAverage(grades);
    System.out.println("Średnia ocen: " + averageGrade);
  }
  
  // Metoda do obliczania średniej ocen
  public static double calculateAverage(double[] grades) {
    double sum = 0;
    for (double grade : grades) {
      sum += grade;
    }
    return sum / grades.length;
  }
}

Iteracja Po Tablicy

W powyższym przykładzie używamy pętli for do iteracji po tablicy i obliczenia sumy ocen. Java oferuje różne sposoby iteracji po tablicach, w tym pętlę for, pętlę for-each (jak powyżej) oraz strumienie (dostępne od Java 8).

Podsumowanie

Tablice są fundamentalnym elementem Java, umożliwiającym efektywne przechowywanie i manipulację zbiorami danych tego samego typu. W tej lekcji omówiliśmy, jak deklarować, inicjalizować tablice, a także jak przeprowadzać operacje na tablicach, takie jak obliczanie średniej ocen. Dobrze zrozumienie i umiejętne korzystanie z tablic jest kluczowe dla każdego programisty Java, ponieważ tablice znajdują szerokie zastosowanie w różnych aspektach programowania.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Java w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top