ArrayList w Java

ArrayList w Javie to klasa służąca do przechowywania dynamicznych tablic, które mogą zmieniać rozmiar podczas działania programu. Jest to jedna z implementacji interfejsu List, która pozwala na przechowywanie obiektów w uporządkowanej kolekcji. W przeciwieństwie do zwykłych tablic, ArrayList automatycznie zarządza swoim rozmiarem, dodając więcej miejsca, gdy jest to konieczne.

Przykład użycia ArrayList

Załóżmy, że chcemy stworzyć program do zarządzania listą zadań do wykonania. Każde zadanie będzie miało swoje opis i status wykonania. Do tego celu możemy użyć ArrayList.

Klasa Task

Pierwszym krokiem jest stworzenie klasy Task, która będzie reprezentować pojedyncze zadanie.

// Klasa reprezentująca zadanie
public class Task {
  String description; // Opis zadania
  boolean isCompleted; // Status wykonania

  // Konstruktor klasy Task
  public Task(String description) {
    this.description = description;
    this.isCompleted = false;
  }

  // Metoda do oznaczania zadania jako wykonane
  public void markAsCompleted() {
    isCompleted = true;
  }

  // Metoda do pobierania opisu zadania
  public String getDescription() {
    return description;
  }

  // Metoda do sprawdzania, czy zadanie jest wykonane
  public boolean isCompleted() {
    return isCompleted;
  }
}
Główna klasa TaskManager

Następnie tworzymy główną klasę TaskManager, która będzie używać ArrayList do zarządzania zadaniami.

import java.util.ArrayList; // Import klasy ArrayList

public class TaskManager {
  // Lista przechowująca zadania
  ArrayList<Task> tasks = new ArrayList<>();

  // Metoda do dodawania nowego zadania
  public void addTask(String description) {
    Task newTask = new Task(description);
    tasks.add(newTask);
  }

  // Metoda do wyświetlania wszystkich zadań
  public void displayTasks() {
    for (Task task : tasks) {
      System.out.println(task.getDescription() 
                + " - Completed: " 
                + task.isCompleted());
    }
  }

  // Metoda do oznaczania zadania jako wykonane
  public void completeTask(int index) {
    if (index >= 0 && index < tasks.size()) {
      tasks.get(index).markAsCompleted();
    }
  }
}

W powyższym przykładzie, klasa TaskManager używa ArrayList do przechowywania i zarządzania zadaniami. Umożliwia to łatwe dodawanie, usuwanie oraz dostęp do zadań.

Podsumowanie

ArrayList w Java jest potężnym narzędziem do pracy z dynamicznie zmieniającymi się kolekcjami obiektów. Dzięki automatycznemu zarządzaniu rozmiarem i szerokiemu wsparciu metod pomocniczych, ułatwia realizację wielu zadań programistycznych, od prostego przechowywania danych po zaawansowane operacje na kolekcjach. Wykorzystanie ArrayList do zarządzania listą zadań pokazuje, jak można efektywnie organizować dane i manipulować nimi w programie.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Java w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top