Instrukcja switch w języku C

Instrukcja switch w języku C to struktura kontrolna, która umożliwia wielokrotny wybór wykonania różnych bloków kodu na podstawie wartości jednej zmiennej. Jest to alternatywa dla długich ciągów instrukcji if-else, szczególnie gdy wszystkie warunki zależą od wartości jednej zmiennej. Instrukcja switch sprawia, że kod jest bardziej zrozumiały i łatwiejszy w utrzymaniu, szczególnie przy dużej liczbie warunków.

Przykład kodu w C z instrukcją switch

Rozważmy przykład, w którym chcemy obsłużyć menu wyboru z różnymi opcjami. Każda opcja zostanie przypisana do konkretnej wartości, a użytkownik poproszony o wybór opcji. Na podstawie wyboru użytkownika, program wykona różne działania.

#include <stdio.h>

int main() {
  // Declaration of variable choice with initial value
  int choice;
  printf("Enter your choice (1-4): ");
  scanf("%d", &choice);
  
  // Using switch statement to handle multiple choices
  switch(choice) {
    case 1:
      printf("Option 1 selected: Information.\n");
      break;
    case 2:
      printf("Option 2 selected: Warning.\n");
      break;
    case 3:
      printf("Option 3 selected: Error.\n");
      break;
    case 4:
      printf("Option 4 selected: Exit.\n");
      break;
    default:
      // domyślny kod jak żaden powyższy nie pasuje
      printf("Invalid choice. Please select 1, 2, 3, or 4.\n");
  }
  
  return 0;
}

W powyższym kodzie po deklaracji zmiennej choice i wczytaniu wyboru użytkownika, instrukcja switch jest używana do obsłużenia różnych przypadków (case). Każdy przypadek odpowiada jednej z opcji w menu. Słowo kluczowe break kończy każdy przypadek, zapobiegając wykonaniu kodu z kolejnych przypadków. Przypadek default obsługuje sytuacje, gdy wartość wprowadzona przez użytkownika nie pasuje do żadnego z zdefiniowanych przypadków, informując użytkownika o niepoprawnym wyborze.

Podsumowanie

Instrukcja switch jest potężnym narzędziem w języku C, umożliwiającym efektywne zarządzanie wielokrotnymi wyborami na podstawie jednej zmiennej. Ułatwia ona pisanie czytelnego kodu, szczególnie w przypadku dużej liczby warunków. Jest często używana do obsługi menu wyboru lub innych scenariuszy, gdzie wymagana jest jedna decyzja z wielu możliwych opcji. Dzięki swojej strukturze switch pozwala na szybkie porównanie z wieloma wartościami i wykonanie odpowiedniego bloku kodu bez konieczności stosowania wielu zagnieżdżonych instrukcji if-else.

 

 

Scroll to Top